Nông nghiệp sạch

Chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại hóa

Thứ bảy, 13/11/2021 | 15:48 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương tổ chức hội thảo “Định hướng chuyển đổi nền nông nghiệp Việt Nam theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

Hội thảo thuộc chuỗi sự kiện phục vụ tổng kết Nghị quyết số 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Theo đó, trong hội thảo, các chuyên gia ngành nông nghiệp báo cáo, lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đã có chuyển biến mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Nông nghiệp liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và phát triển khá toàn diện; xây dựng nông thôn mới đã trở thành phong trào mạnh mẽ lan rộng cả nước.

Chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững

Theo Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Trần Thanh Nam, trước bối cảnh và yêu cầu mới với nhiều biến đổi của tốc độ công nghiệp hóa và đô thị hóa; quá trình hội nhập kinh tế quốc tế; thiên tai, dịch bệnh xuyên biên giới ngày càng phức tạp, tác động nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống và môi trường toàn cầu, việc nhìn nhận, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 26 là rất quan trọng. Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan cần đề xuất ban hành Nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn để định hướng sự phát triển của lĩnh vực này trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu và xoay quanh 3 trụ cột: “Nông nghiệp sinh thái”, “Nông thôn hiện đại”, “Nông dân thông minh” theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Việc đề xuất ban hành nghị quyết mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn còn giúp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ trọng tâm cơ cấu lại nông nghiệp gắn chặt hơn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa.

Ông Nguyễn Duy Hưng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn cho biết, tới đây Ban sẽ đề xuất những nhóm giải pháp thực hiện 3 trụ cột nêu trên, trong đó tính đến việc phát huy kết quả và thành tựu đã đạt được, cũng như xác định những yếu tố mới trong bối cảnh kinh tế thế giới với Việt Nam. Đặc biệt, các yếu tố liên quan đến biến đổi khí hậu; sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, các tiêu chuẩn của các nước… sẽ được cân nhắc kỹ lưỡng để có những đột phá và bước tiến mạnh mẽ hơn về nông nghiệp, nông dân, nông thôn thời gian tới.

Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh: Chúng ta đã nói tới nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh thì phải tính toán để phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và coi đó là đột phá để thúc đẩy phát triển nền nông nghiệp Việt Nam tương xứng.

Tại hội thảo, đã có 5 báo cáo khoa học và nhiều ý kiến tập trung làm rõ về cơ sở lý luận, nội hàm về quan điểm, giải pháp, chính sách nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về chuyển đổi nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững.

Khánh An (T/H)