Đẩy mạnh chương trình nước sạch sinh hoạt tập trung tại Bắc Kạn

Thứ tư, 8/2/2023 | 14:45 GMT+7
Thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã huy động nhiều nguồn vốn khác nhau để hỗ trợ các chương trình nước sinh hoạt tập trung, trong đó ưu tiên đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Nhiều tiến bộ rõ rệt về cấp nước sinh hoạt nông thôn

Từ năm 2016 đến nay, tỉnh Bắc Kạn đã thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới, với 3 hợp phần: cấp nước nông thôn, vệ sinh nông thôn và nâng cao năng lực truyền thông, giám sát và đánh giá. Tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư xây dựng mới được 32 công trình với số hộ hưởng lợi 12.220 hộ, tương đương khoảng 50.000 người sử dụng. Hiện 27 công trình đã hoàn thành cơ bản và đi vào hoạt động hiệu quả. Cơ bản các công trình sau đầu tư đã thành lập được tổ quản lý, hộ gia đình được cấp đồng hồ đo lưu lượng nước, có đóng tiền sử dụng nước hàng tháng nên Tổ quản lý có kinh phí duy trì hoạt động, từ đó giúp công trình hoạt động bền vững hơn.

Bên cạnh đó, trên cơ sở đánh giá hiện trạng các công trình, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đều xây dựng kế hoạch sửa chữa đối với những công trình còn tận dụng được. Đối với các công trình hư hỏng, không sử dụng, Trung tâm đã tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố rà soát, báo cáo đối với các công trình cần xử lý để trình đơn vị chuyên môn hướng dẫn thanh lý theo quy định.

Hỗ trợ các chương trình nước sinh hoạt tập trung, nhất là tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn

Nhờ kết quả đó, đến nay Bắc Kạn đã đạt được những tiến bộ rõ rệt về cấp nước sinh hoạt nông thôn như: toàn tỉnh có 661 công trình nước sinh hoạt tập trung với 25.699 hộ hưởng lợi; 98,36% hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh; 42,5% hộ gia đình sử dụng nước sạch đáp ứng Quy chuẩn Việt Nam; 95,67% hộ nghèo sử dụng nước hợp vệ sinh. Tỉnh cũng đã xây dựng được hệ thống cơ sở dữ liệu về thông tin công trình cấp nước tập trung nông thôn và Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn hàng năm.

Tuy nhiên, phần lớn các công trình không thu tiền nước; một số công trình thu tiền nước nhưng giá thấp, các khoản thu được sử dụng cho chi phí tiền điện, sửa chữa thiết bị, trợ cấp cho Tổ quản lý... nhưng thu không đủ chi; nhiều công trình hư hỏng không có nguồn kinh phí để sửa chữa. Đa số công trình nước sinh hoạt tập trung nằm tại vùng sâu, vùng xa, trình độ nhận thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, ý thức bảo vệ và bảo quản công trình chưa cao, vì vậy vẫn để xảy ra tình trạng phá hoại cơ sở vật chất. Một số công trình hiệu quả sử dụng hạn chế, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước so với thiết kế trước khi xây dựng đạt thấp...

Vì vậy, để nâng cao hiệu quả hoạt động của các công trình nước sạch, tỉnh Bắc Kạn xác định tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tham gia quản lý, sử dụng, bảo quản các công trình nước sinh hoạt tập trung. Tiến hành rà soát, đánh giá, phân loại các công trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn, các công trình còn đảm bảo nguồn nước, có thể khắc phục, sửa chữa được thì duy tu, sửa chữa phục vụ nhân dân, giảm tình trạng lãng phí ngân sách nhà nước.

UBND tỉnh cũng chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và đơn vị được giao quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước tập trung nông thôn thành lập Tổ quản lý công trình; nâng cao năng lực cho Tổ quản lý, vận hành công trình; lập phương án quản lý, vận hành khai thác và bảo trì, bảo dưỡng công trình. Chú trọng bảo vệ rừng đầu nguồn, trồng rừng, khoanh nuôi rừng. Tuyên truyền nhân dân không sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật không có trong danh mục được sử dụng để bảo vệ nguồn nước và chất lượng nguồn nước.

Tiếp tục đầu tư xây dựng 24 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung

Mới đây, UBND tỉnh Bắc Kạn vừa ban hành Quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn năm 2023 - 2025.

Theo quyết định, sẽ có 24 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung được đầu tư xây dựng trên địa bàn các xã: Côn Minh, Lương Thượng, Cường Lợi, Trần Phú, Kim Lư, thị trấn Yến Lạc (Na Rì); Bành Trạch, Khang Ninh, Địa Linh (Ba Bể); Thượng Quan (Ngân Sơn); Mai Lạp, Thanh Thịnh (Chợ Mới); Xuân Lạc, Đại Sảo, Phương Viên, Quảng Bạch, Yên Thượng, Bình Trung, Bằng Lãng, thị trấn Bằng Lũng (Chợ Đồn). Tổng mức đầu tư của dự án là trên 59 tỷ đồng từ nguồn vốn Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025.

Việc đầu tư xây dựng các công trình nhằm cung cấp nước sinh hoạt tập trung cho các hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo và gia đình chịu thiệt hại bởi thiên tai, bão lũ, sinh sống ở vùng khó khăn chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Qua đó, giúp người dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất và nâng cao mức sống, thúc đẩy sự phát triển về chính trị, kinh tế - xã hội của khu vực, góp phần xóa đói, giảm nghèo.

Theo baotainguyenvamoitruong.vn