Kinh tế xanh

Đồng Nai ban hành kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững

Thứ hai, 10/10/2022 | 16:17 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai vừa ban hành kế hoạch về Hành động về sản xuất và tiêu dùng bền vững trong công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2030.

Theo kế hoạch số 202/KH-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai, mục tiêu chính của kế hoạch nhằm thúc đẩy quản lý, khai thác hợp lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên, vật liệu trong sản xuất và tiêu dùng. Khuyến khích phát triển, sử dụng các nguồn tài nguyên, nhiên, vật liệu có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng trên nền tảng đổi mới, sáng tạo. Phát triển, phổ biến các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững; đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa, tạo công ăn việc làm ổn định, việc làm xanh. Nâng cao chất lượng, cuộc sống người dân, thúc đẩy lối sống bền vững, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

Tỉnh Đồng Nai khuyến khích đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa, tạo công ăn việc làm ổn định, việc làm xanh

Kế hoạch được chia thành hai giai đoạn với từng mục tiêu cụ thể.

Giai đoạn 1 từ năm 2022 – 2025: giảm từ 5 – 8% mức tiêu hao nguyên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu – bia – nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản. 70% các khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững. Xây dựng được từ 20 - 30 mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững. 80% đơn vị cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững.

Giai đoạn 2 thực hiện từ năm 2025 đến năm 2030, với mục tiêu trọng tâm giảm từ 7 – 10% mức tiêu hao nguyên vật liệu của các ngành sản xuất như dệt may, thép, nhựa, hóa chất, xi măng, rượu – bia – nước giải khát, giấy và chế biến thủy hải sản. Đồng thời, 100% khu, cụm công nghiệp, làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 100% đơn vị cấp huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững.

UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện các nội dung và nhiệm vụ được phân công, chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức triển khai thực hiện. 

Đồng thời, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh cân đối, bố trí kinh phí cho các đơn vị để thực hiện kế hoạch theo đúng quy định. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, tổng hợp đề xuất thực hiện nhiệm vụ và dự toán kinh phí hàng năm gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí theo quy định.

Thanh Trúc