Giảm phát thải khí metan trong ngành môi trường và nông nghiệp

Thứ hai, 8/8/2022 | 11:29 GMT+7
Theo Kế hoạch hành động giảm phát thải khí metan đến năm 2030 được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành ký phê duyệt tại Quyết định 942/QĐ-TTg, cam kết giảm 30% tổng lượng phát thải khí metan vào năm 2030 sẽ được triển khai thực hiện trên nhiều lĩnh vực, nhất là trong trồng trọt, chăn nuôi và môi trường.

Cụ thể, để bảo đảm tổng lượng phát thải khí metan vào năm 2025 không vượt quá 96,4 triệu tấn CO2 tương đương (CO2tđ), giảm 13,34% so với mức phát thải năm 2020 thì phải đảm bảo phát thải khí metan trong trồng trọt không vượt quá 42,2 triệu tấn CO2tđ, chăn nuôi không vượt quá 16,8 triệu tấn CO2tđ, quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải không vượt quá 21,9 triệu tấn CO2tđ, khai thác dầu khí không vượt quá 10,6 triệu tấn CO2tđ, khai thác than không vượt quá 3,5 triệu tấn CO2tđ, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch không vượt quá 1,3 triệu tấn CO2tđ.

Trong đó, với ngành trồng trọt, chăn nuôi, cần đầu tư cơ sở hạ tầng thủy lợi nhỏ, thủy lợi nội đồng đáp ứng kỹ thuật tưới tiên tiến, hiện đại, đồng bộ, khép kín cho các khu vực sản xuất lúa tập trung; chủ động rút nước giữa vụ; áp dụng các biện pháp tưới nước và canh tác lúa tiên tiến, tiết kiệm nước phù hợp với điều kiện từng vùng nông nghiệp để giảm phát thải khí metan.

Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mùa vụ, quy trình, kỹ thuật trồng trọt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí metan. Chấm dứt đốt phế, phụ phẩm nông nghiệp thông qua cải tiến, áp dụng trên diện rộng quy trình, công nghệ thu gom tập trung, phân loại, xử lý, tái sử dụng, tuần hoàn, chuyển đổi mục đích sử dụng phế, phụ phẩm nông nghiệp nhằm nâng cao giá trị kinh tế, chuyển đổi carbon trong sinh khối cây trồng thành carbon bền vững và năng lượng sạch, tăng tích lũy carbon trong đất nhằm giảm phát thải khí metan.

Thay đổi, nâng cao kỹ thuật trồng trọt nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí metan

Thay đổi, cải thiện và sử dụng các chế phẩm phù hợp trong khẩu phần ăn nhằm tăng năng suất, giá trị kinh tế trong chăn nuôi gia súc và giảm phát thải khí metan; lai cải tạo giống gia súc trong nước bằng những giống ngoại có năng suất chất lượng cao và phù hợp nhằm tăng năng suất, hiệu quả chăn nuôi; phát triển, khai thác hiệu quả các mô hình khí sinh học và ứng dụng công nghệ trong sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi; thu hồi và sử dụng khí metan trong xử lý chất thải chăn nuôi vào các hoạt động trong chăn nuôi gia súc và sản xuất điện năng.

Trong quản lý chất thải và xử lý nước thải, cần xây dựng, hoàn thiện và áp dụng đồng bộ các quy trình, quy định, hướng dẫn, mô hình thu gom, vận chuyển, phân loại, tái sử dụng, tái chế và xử lý chất thải rắn; lồng ghép quy hoạch quản lý chất thải cấp vùng và cấp địa phương vào quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh.

Lựa chọn, áp dụng rộng rãi công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, hiện đại; sản xuất viên nén nhiên liệu, chôn lấp thu hồi khí metan, đốt rác phát điện; công nghệ thu hồi khí metan phát sinh trong xử lý nước thải công nghiệp; công nghệ sinh học loại bỏ khí metan trong xử lý nước thải sinh hoạt; xử lý hiệu quả bùn thải tại các nhà máy xử lý nước thải tập trung bằng phương pháp yếm khí kết hợp thu hồi khí metan…

Về tổ chức thực hiện, kế hoạch nêu rõ, Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì xây dựng và thực hiện Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 trong quản lý chất thải rắn và xử lý nước thải. Phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan xây dựng các cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút đầu tư; khuyến khích sự tham gia của doanh nghiệp, cộng đồng trong các hoạt động giảm phát thải khí metan. Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện lồng ghép, tích hợp việc thực hiện giảm phát thải khí metan vào quy hoạch, kế hoạch.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì xây dựng và thực hiện Kế hoạch giảm phát thải khí metan đến năm 2030 trong trồng trọt và chăn nuôi. Thực hiện phát triển sản xuất nông nghiệp phát thải thấp, sinh thái, hữu cơ, tuần hoàn, thân thiện với môi trường; kiểm soát chất lượng và áp dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ sinh học trong sản xuất chế phẩm sinh học làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi ít phát thải; phát triển công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gắn với sản xuất phân bón hữu cơ.

Ngọc Mai