Phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia

Thứ sáu, 6/8/2021 | 10:48 GMT+7
Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1383/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

Việc kiểm kê tài nguyên nước là hoạt động quan trọng với mục tiêu công bố được các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) trên các lưu vực sông liên tỉnh và trên phạm vi cả nước trên cơ sở thông tin, số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác, đồng bộ, đúng thời gian.

Các số liệu kiểm kê về tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước là số liệu quan trọng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quy hoạch, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước. Đồng thời sẽ là cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước và lập, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới việc đảm bảo an ninh tài nguyên nước, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Theo Đề án, việc tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia được thực hiện và công bố số liệu trong kỳ kiểm kê trên phạm vi cả nước. Các đối tượng được kiểm kê bao gồm: nguồn nước mặt (sông, suối, kênh, rạch, hồ, đầm, phá); nguồn nước dưới đất (các tầng chứa nước trên phạm vi đất liền và các đảo có khai thác, sử dụng nước); nước mưa; công trình khai thác, sử dụng nước và xả nước thải vào nguồn nước (các công trình khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất và nước biển; các công trình xả nước thải vào nguồn nước trên phạm vi đất liền và các đảo có khai thác, sử dụng nước).

Tổng kiểm kê tài nguyên nước bao gồm nguồn nước sông, suối

Để đạt được mục tiêu nêu trên, Đề án thực hiện xây dựng nội dung, dự toán và kế hoạch chi tiết để thực hiện kiểm kê tài nguyên nước trên phạm vi cả nước, bảo đảm khả thi, hiệu quả, đồng bộ và tránh lãng phí nguồn lực; thu thập, kế thừa các thông tin, số liệu liên quan đến chỉ tiêu kiểm kê, điều tra cơ bản từ các giai đoạn trước và trong kỳ kiểm kê.

Xây dựng phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước bảo đảm kết nối với cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên môi trường và chuyển đổi số quốc gia; xây dựng các biểu mẫu, quy trình, phương pháp kiểm kê; tập huấn, chuyển giao và hướng dẫn sử dụng phần mềm, hướng dẫn kiểm kê.

Thực hiện kiểm kê các chỉ tiêu tại thực địa; tổng hợp, xử lý, phân loại thông tin, số liệu kết quả thu thập, điều tra thực địa và cập nhật số liệu vào phần mềm; kiểm tra, đối chiếu đối với từng chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước; tổng hợp, công bố kết quả tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia giai đoạn đến năm 2025.

Sản phẩm của Đề án sẽ là báo cáo kết quả tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; phần mềm quản lý, cập nhật, khai thác dữ liệu kiểm kê tài nguyên nước; các báo cáo chuyên đề theo từng chỉ tiêu kiểm kê; bộ thông tin, số liệu về kiểm kê tài nguyên nước quốc gia; hồ sơ công bố kết quả tổng kiểm kê tài nguyên nước quốc gia, giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025.

Thủ tướng đề nghị các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Giao thông vận tải, Khoa học và Công nghệ và các Bộ, cơ quan liên quan trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trong việc thực hiện kiểm kê tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Ngọc Mai