Phổ biến pháp luật, tập huấn chuyên môn về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp

Thứ năm, 9/5/2024 | 11:34 GMT+7
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa ban hành Quyết định số 1281/QĐ-BNN-KHCN ngày 8/5/2024 phê duyệt nhiệm vụ môi trường thường xuyên “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp”.

Phổ biến pháp luật, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp

Quyết định nêu, nhiệm vụ môi trường thường xuyên “Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp” sẽ được thực hiện vào năm 2025. Nhiệm vụ nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của cán bộ quản lý Trung ương và địa phương ngành nông nghiệp, phát triển nông thôn.

Để triển khai nhiệm vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện treo pano, áp phích, banner về nhiệm vụ môi trường; báo cáo kết quả hoạt động hưởng ứng các Ngày Môi trường thế giới, Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn… đến Bộ. Có ít nhất 25 tin bài, 6 phóng sự chuyên đề về bảo vệ môi trường ngành nông nghiệp được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng; 6 hội thảo/tập huấn đào tạo về công tác bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn; xây dựng được bộ tài liệu truyền thông/tập huấn về công tác môi trường trong ngành nông nghiệp.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường chủ trì hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định hiện hành.

Ngọc Mai