Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tại tỉnh Nghệ An

Thứ năm, 2/2/2023 | 14:55 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2023 của dự án hỗ trợ kỹ thuật “Quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học (VFBC) tỉnh Nghệ An".

Hỗ trợ kỹ thuật nhằm quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Nghệ An

Theo kế hoạch, dự án có 5 tiểu hợp phần chính bao gồm: cải thiện quản lý rừng của cộng đồng dân cư/quản lý rừng có sự tham gia của người dân; thúc đẩy phát triển sinh kế bền vững cho các cộng đồng sống phụ thuộc vào rừng; tăng cường thực thi pháp luật đối với các vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; cải tiến giải pháp kỹ thuật quản lý rừng sản xuất; huy động các nguồn lực cho quản lý và bảo vệ rừng.

Trong đó, có các hoạt động cụ thể được triển khai gồm: tăng cường năng lực cho các bên liên quan của Việt Nam để xây dựng và thực thi các mô hình và phương pháp tiếp cận quản lý dự án có sự tham gia của người dân; hỗ trợ xây dựng năng lực cho các cộng đồng để tham gia hiệu quả vào quản lý rừng; phát triển các chuỗi giá trị và tăng cường các doanh nghiệp thân thiện với bảo tồn tại các khu vực quản lý rừng bền vững (SFM); hỗ trợ thực thi pháp luật đảm bảo tính nghiêm minh trong bảo vệ rừng bền vững thông qua phân tích và lập kế hoạch hành động.

Hỗ trợ cải thiện các chính sách và thực hành trong công tác thực thi quản lý bảo vệ rừng; hỗ trợ xây dựng năng lực của cơ quan thực thi pháp luật để xử lý các tội phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; tăng cường sản xuất gỗ bền vững của những chủ rừng quy mô nhỏ; thúc đẩy gia tăng nhu cầu của các nhà máy chế biến đối với gỗ được cấp chứng chỉ; kết nối thị trường giữa chủ rừng và các doanh nghiệp chế biến gỗ...

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Ban quản lý dự án hỗ trợ kỹ thuật VFBC căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm 2023 để tổ chức thực hiện kế hoạch đảm bảo đúng các quy định hiện hành trong nước và của nhà tài trợ.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định.

Huyền Dung