Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tài nguyên môi trường

Thứ sáu, 13/1/2023 | 15:14 GMT+7
Năm 2023, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) sẽ đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới số hóa ngành TN&MT.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường, Thứ trưởng Bộ TN&MT Trần Quý Kiên đã biểu dương và chúc mừng những thành tích của Cục trong năm 2022. Tiếp nối những kết quả đạt được đó, Thứ trưởng định hướng công tác, nhiệm vụ cho Cục trong năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh đến việc triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Bộ, góp phần giải quyết công việc được thông suốt, hiệu quả.

Thứ trưởng cho biết, năm 2023 và các năm tiếp theo cùng với chuyển đổi xanh, Bộ TN&MT sẽ tập trung chuyển đổi số. Theo đó, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường cần tiếp tục khắc phục một số khó khăn còn tồn đọng, tích cực triển khai hoàn thành tốt kế hoạch, các nhiệm vụ, đề án, dự án được giao, phát huy hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành Chính phủ điện tử vào công tác quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của ngành TN&MT.

Bên cạnh đó, cần tập trung nguồn lực xây dựng các hệ thống, các nền tảng số ứng dụng các công nghệ phân tích, xử lý dữ liệu lớn thông minh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch cho người dân và doanh nghiệp.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, hướng tới số hóa ngành TN&MT

Trong bối cảnh Chính phủ, Bộ TN&MT đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường cần chủ động thực hiện chuyển đổi số ngành TN&MT để đạt chỉ tiêu đến năm 2025, ngành TN&MT cơ bản vận hành trên nền tảng số, phương thức làm việc của ngành dựa vào phân tích, xử lý thông minh dữ liệu tổng hợp, đa ngành, góp phần quan trọng vào tiến trình xây dựng Chính phủ số, nền kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh.

Cục trưởng Cục Chuyển đổi số và Thông tin dữ liệu tài nguyên môi trường Lê Phú Hà cho biết, thời gian tới, Cục sẽ tập trung rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước bao gồm: triển khai Chính phủ điện tử; chuyển đổi số; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 của ngành TN&MT.

Tăng cường thực hiện các đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn được giao, bảo đảm triển khai Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, bắt đầu từ hoàn thiện hạ tầng công nghệ số hiện đại, kết nối với hạ tầng số quốc gia. Xây dựng hạ tầng dữ liệu số theo các đề án, dự án đã được phê duyệt theo hướng chuyển đổi số, chia sẻ, cung cấp sử dụng rộng rãi, làm nền tảng thông tin phục vụ phát triển của ngành và kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Xây dựng các hệ thống, nền tảng số ứng dụng các công nghệ phân tích, xử lý dữ liệu lớn thông minh, phục vụ công tác quản lý, hoạch định chính sách, ra quyết định, chuyên môn nghiệp vụ và cung cấp dịch vụ công hiệu quả, minh bạch. Tiếp tục đổi mới nhận thức, nghiên cứu, tiếp thu, áp dụng phương thức quản lý tiên tiến, các thành quả phát triển của khoa học, công nghệ trong hoạt động của Cục; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm hoạt động thường xuyên, cải cách hành chính, xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả góp phần phát triển ngành TN&MT…

Bảo An