Sơn La ban hành kế hoạch quy định về giảm phát thải carbon tại doanh nghiệp

Thứ sáu, 29/4/2022 | 15:26 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 91/KH-UBND triển khai các quy định về ứng phó với biến đổi khí hậu theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Theo kế hoạch, tỉnh Sơn La sẽ triển khai thực hiện thích ứng với biến đổi khí hậu; giảm nhẹ phát thải khí nhà kính; tổ chức và phát triển thị trường carbon trong nước; bảo vệ tầng ozone; các biện pháp thúc đẩy hoạt động về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone trong thời gian tới.

Trong đó, về nội dung giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, UBND tỉnh Sơn La quy định đối tượng thực hiện là các cơ sở thuộc lĩnh vực công thương, giao thông, xây dựng gồm: Nhà máy thủy điện Sơn La, Công ty CP Mía đường Sơn La, Công ty CP Xe khách Sơn La, Công ty CP Xe khách số I Sơn La, Công ty CP Vận tải hành khách 2 - 9 Sơn La, Công ty CP Du lịch Hương Sen, Nhà máy xi măng Sơn La thuộc Công ty CP Xi măng Mai Sơn.

Giảm nhẹ phát thải khí nhà kính tại các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La

Các tổ chức, cá nhân không thuộc đối tượng bắt buộc giảm nhẹ khí nhà kính sẽ được khuyến khích thực hiện giảm nhẹ khí nhà kính phù hợp với điều kiện, thực tế hoạt động. UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, giám sát hoạt động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính của các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

UBND tỉnh yêu cầu, việc triển khai phải thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, từng bước nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân trên địa bàn tỉnh về thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, bảo vệ tầng ozone.

Nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ về ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điều 153 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Bảo vệ môi trường bao gồm: ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho bảo vệ môi trường, ngân sách nhà nước chi đầu tư phát triển cho bảo vệ môi trường, các nguồn xã hội hóa cho bảo vệ môi trường và được thực hiện theo pháp luật về bảo vệ môi trường, pháp luật về đầu tư công, pháp luật về ngân sách nhà nước và pháp luật khác có liên quan.

Kế hoạch nêu rõ, UBND tỉnh Sơn La giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rà soát, cập nhật toàn bộ các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ, đề án, dự án về biến đổi khí hậu theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, phù hợp tình hình thực tiễn. Báo cáo UBND tỉnh trong quý III/2022. Đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thuộc đối tượng thực hiện giảm nhẹ phát thải khí nhà kính thực hiện các quy định về giảm nhẹ phát thải nhà kính và bảo vệ tầng ozone.

Khả Như