Kinh tế xanh

Thành lập ban chỉ đạo về chuyển đổi số nông nghiệp

Thứ tư, 15/12/2021 | 09:55 GMT+7
Ngày 14/12, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ban chỉ đạo do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan là Trưởng ban; Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Phùng Đức Tiến làm Phó ban; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ NN&PTNT sẽ là các thành viên giúp việc cho Ban.

Trong buổi ra mắt Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, lãnh đạo Bộ NN&PTNT cũng cho biết các nhiệm vụ mà Ban chỉ đạo cần thực hiện trong thời gian tới.

Cụ thể như: cần nghiên cứu, đề xuất ban hành chính sách, cơ chế quản lý, điều hành; xây dựng chương trình, đề án, quy hoạch, kế hoạch, chiến lược lồng ghép nội dung về chuyển đổi số nông nghiệp; tạo điều kiện thúc đẩy người dân và doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chuỗi giá trị nông nghiệp theo hướng số hóa, xây dựng nông thôn mới thông minh trên cả nước.

Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong các lĩnh vực chuyên ngành để đáp ứng yêu cầu điều chỉnh các mối quan hệ mới phát sinh trong tiến trình chuyển đổi số, khuyến khích đổi mới, sáng tạo trong chuyển đổi số nông nghiệp.

Ra mắt các thành viên trong Ban chỉ đạo Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ xây dựng hệ thống dữ liệu của ngành, thực hiện số hóa trong từng lĩnh vực chuyên ngành: đất nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, chế biến, quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm, thủy lợi, phòng, chống thiên tai…

Ứng dụng công nghệ số trong dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch; ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh, quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác; xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số”.

Cùng với đó, đôn đốc, điều phối việc triển khai hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp. Tổng kết, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện và chỉ đạo xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện chuyển đổi số nông nghiệp trong toàn ngành…

Tại buổi công bố thành lập Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến phát biểu, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là một trong những khâu đột phá lớn, góp phần “tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh”.

Nhiệm vụ chuyển đổi số ngành nông nghiệp được xây dựng trên 3 trụ cột: Bộ số, kinh tế nông nghiệp số và nông thôn số, nông dân số. Thời gian qua, việc thực hiện chuyển đổi số bước đầu đã được áp dụng trong ngành NN&PTNT ở các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, lâm nghiệp và mang lại những kết quả hết sức khả quan.

Tuy nhiên, quy mô ứng dụng chuyển đổi số còn hạn chế, chưa đồng bộ giữa các vùng, miền, địa phương. Do đó, cần một tầm nhìn xa, phải bắt đầu từ nông dân và phải dựa trên nên tảng số, dữ liệu số. Mọi chính sách đều hướng đến nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã và mọi nông dân, nông thôn, doanh nghiệp, hợp tác xã phải tham gia vào quá trình chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ NN&PTNT khẳng định: “Chuyển đổi số là xu thế, đòi hỏi, yêu cầu khách quan của sự phát triển, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc, đặc biệt là chuyển đổi số trong nông nghiệp. Đây là vấn đề tác động đến tất cả các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, người dân, doanh nghiệp nên phải bắt tay thực hiện ngay để tạo ra hệ thống tổng thể, liên thông từ Bộ đến cơ sở”.

Thanh Bảo