Thực hiện lộ trình chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương

Thứ tư, 22/5/2024 | 09:45 GMT+7
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 234/TB-VPCP ngày 21/5/2024 thông báo kết luận của Thường trực Chính phủ tại cuộc họp về chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Theo thông báo, ngày 13/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia (A0) về Bộ Công Thương.

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến các đại biểu dự họp và ý kiến của các Phó Thủ tướng, Thường trực Chính phủ kết luận như sau:

Ý kiến của các Bộ, cơ quan, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), A0 đều thống nhất việc tách A0 độc lập khỏi EVN về Bộ Công Thương là phù hợp với chủ trương của Đảng, Luật Điện lực và quy định pháp luật hiện hành. Các công việc để triển khai tách đã được chuẩn bị đến nay theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang. Trên cơ sở đó, đồng ý thực hiện theo lộ trình từ ngày 1/8/2024 để hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm EVN và A0 không xáo trộn nhiều, chuyển giao nguyên trạng và điều chỉnh từng bước, nghiên cứu kỹ lưỡng, có các cơ chế về thu nhập cho cán bộ A0, về vốn lưu động, vốn đầu tư cho A0, bảo đảm A0 hoạt động ổn định, liên tục, hiệu quả sau khi chuyển về Bộ Công Thương; không để trục lợi, lợi dụng việc này để xảy ra tiêu cực trong công tác cán bộ và xử lý mọi vấn đề liên quan.

Thực hiện lộ trình chuyển Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia về Bộ Công Thương

Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp và kết luận tại thông báo này, hoàn thiện báo cáo thẩm định Đề án tách A0 từ EVN để thành lập Công ty TNHH MTV trực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp bảo đảm các nội dung theo đúng thông báo này và các chỉ đạo liên quan của Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang (lưu ý có ý kiến tham gia cụ thể về dự thảo Quyết định phê duyệt chủ trương theo Đề án, bảo đảm ngắn gọn, chặt chẽ, khả thi, rõ lộ trình, bước đi phù hợp), gửi Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trước ngày 25/5/2024 theo quy định; chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định bảo đảm tính hiệu quả việc thành lập doanh nghiệp theo quy định.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp thu ý kiến các cơ quan tại cuộc họp và kết luận tại thông báo này, tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo điểm 2 nêu trên, chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính hoàn thiện hồ sơ Đề án, dự thảo Quyết định theo quy định (trong đó lưu ý hồ sơ theo đúng quy định tại Điều 16 Nghị định số 23/2022/NĐ-CP), trình Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang trong tháng 5 năm 2024. Đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình phê duyệt chủ trương chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp đối với Công ty A0 từ Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Công Thương, thỏa thuận với Bộ Công Thương để trình Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang theo quy định.

Đức Dũng