Bất động sản

Tỉnh Hải Dương phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà giai đoạn năm 2023 - 2025

Thứ ba, 28/2/2023 | 16:39 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 74/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn năm 2023 - 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt kèm theo quyết định này Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023 - 2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội dự kiến triển khai giai đoạn năm 2023 - 2025 và dự án phát triển nhà ở thương mại, nhà ở xã hội triển khai năm 2023.

Theo quyết định, giai đoạn 2023 – 2025, Hải Dương sẽ có 371 dự án phát triển nhà ở với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 16,3 triệu m2. Trong đó có 357 dự án phát triển nhà ở thương mại, 14 dự án nhà ở xã hội.

Riêng năm 2023, tỉnh dự kiến triển khai 188 dự án (179 dự án phát triển nhà ở thương mại và 9 dự án nhà ở xã hội) với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 5,4 triệu m2.

Các dự án đưa vào kế hoạch phát triển nhà ở phải nằm trong chương trình phát triển nhà ở đã được duyệt, không vượt chỉ tiêu đất ở được phân bổ; ưu tiên cho dự án quy mô lớn, có giá trị cao, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội. Việc xây dựng kế hoạch nhà ở cần bám sát Thông tư số 01 của Bộ Xây dựng.

Tỷ lệ các loại nhà ở (nhà ở riêng lẻ, nhà chung cư) cần đầu tư xây dựng; số lượng, diện tích sàn xây dựng nhà ở xã hội cần đầu tư xây dựng trong trong giai đoạn 2023 - 2025 là nhà ở do người dân tự xây dựng và nhà ở thương mại: 15.868.214 m2 sàn (tỷ lệ 97%).

Về chỉ tiêu diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị, nông thôn và trên toàn địa bàn; chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu: diện tích nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh 30,8 m2 sàn/người, trong đó diện tích nhà ở bình quân đầu người tại đô thị là 34,9 m2 sàn/người, tại nông thôn 28,7 m2 sàn/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10,0 m2 sàn/người.

Tỉnh Hải Dương đã vừa phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà giai đoạn năm 2023 - 2025

Tổng nguồn vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở giai đoạn 2023 – 2025 của tỉnh Hải Dương là gần 148.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 29.152 tỷ đồng; vốn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà ở là 118.467 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2023, vốn huy động cho phát triển các loại nhà ở sẽ là gần 59.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn dự kiến đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật là 19.696 tỷ đồng; vốn dự kiến đầu tư xây dựng công trình nhà ở là 39.094 tỷ đồng.

UBND tỉnh Hải Dương giao Sở Xây dựng phối hợp, hướng dẫn các địa phương hoàn thiện kế hoạch phát triển nhà ở, cập nhật các vấn đề phát sinh tại các địa phương, tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. 

UBND cấp huyện rà soát nhu cầu phát triển nhà ở trên địa bàn, lưu ý trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 cần cập nhật các dự án đã được phê duyệt, các dự án đang triển khai trong năm 2022 để bảo đảm đồng bộ với các quy hoạch, kế hoạch đã được duyệt. 

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương làm việc với đơn vị tư vấn và phối hợp chặt chẽ với các địa phương cập nhật quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh.

Hạ Quyên