Văn hóa, du lịch

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền giá trị văn hóa, con người

Thứ tư, 22/11/2023 | 14:43 GMT+7
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa khai mạc Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước và chào mừng Ngày hội VHTT&DL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất.

Triển lãm diễn ra tại Kon Tum. Phát biểu tại khai mạc triển lãm, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở Nguyễn Quốc Huy cho biết, thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Cục Văn hóa cơ sở phối hợp với Sở VHTT&DL tỉnh Kon Tum tổ chức triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về giá trị văn hóa, con người Việt Nam nhằm mục tiêu phát triển bền vững đất nước và chào mừng Ngày hội VHTT&DL các dân tộc vùng Tây Nguyên lần thứ nhất.

Triển lãm tranh cổ động tấm lớn tuyên truyền về giá trị văn hóa, con người Việt Nam

Triển lãm giới thiệu 150 tác phẩm của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên trên toàn quốc. Các tác phẩm được tuyển chọn từ nhiều cuộc thi sáng tác tranh cổ động do Cục Văn hóa cơ sở tổ chức.

Ông Nguyễn Quốc Huy nhấn mạnh, các tác phẩm trưng bày triển lãm thể hiện rõ nội dung, đáp ứng yêu cầu về mỹ thuật, nghệ thuật nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về sự nghiệp xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, hướng đến chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, tạo môi trường phát triển về nhân cách, đạo đức, trí tuệ; đề cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc; trách nhiệm của mỗi người với bản thân, gia đình và cộng đồng.

Các tác phẩm tại triển lãm cũng nhằm tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, động viên nhân dân cả nước đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất, học tập, công tác, tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; phát huy tinh thần đoàn kết, thể hiện bản lĩnh trí tuệ, nỗ lực sáng tạo, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Triển lãm kéo dài đến hết tháng 11/2023 tại Kon Tum.

Bảo An (T/H)