Văn hóa, du lịch

Xây dựng chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao

Thứ hai, 13/5/2024 | 10:38 GMT+7
Ngày 12/5, tại Quảng Ninh, Hội thảo Văn hóa 2024 diễn ra với chủ đề “Chính sách và nguồn lực cho phát triển thiết chế văn hóa, thể thao”.

Hội thảo đề cập đến một vấn đề thời sự, quan trọng nhằm cụ thể hóa và triển khai các chủ trương lớn của Đảng về phát triển văn hóa, thể thao, nhất là Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, góp phần xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV; cung cấp luận cứ khoa học phục vụ quá trình xây dựng pháp luật và giám sát thực hiện pháp luật của Quốc hội đối với lĩnh vực rất quan trọng, đang cần được tập trung ưu tiên phát triển nhưng còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, bất cập.

Hội thảo hướng tới mục tiêu rà soát, đánh giá toàn diện việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng thiết chế văn hóa, thể thao; việc bố trí, huy động các nguồn lực cho thiết chế văn hóa, thể thao. Qua đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển hệ thống thiết chế, phục vụ nhu cầu của đông đảo nhân dân, đáp ứng yêu cầu về phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Sự kiện cũng cung cấp thêm các căn cứ chính trị, lý luận, khoa học và thực tiễn, làm cơ sở để Quốc hội thảo luận, cho ý kiến đối với chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV sắp tới.

Quang cảnh Hội thảo Văn hóa 2024

Hội thảo tập trung đánh giá 6 nhóm vấn đề chính bao gồm: hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; đánh giá quy hoạch hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; đánh giá hiện trạng hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; đầu tư kinh phí, huy động nguồn lực xã hội phát triển thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức bộ máy và nhân sự.

Bên cạnh đó, các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học cũng thảo luận bàn tròn tập trung vào 2 nhóm nội dung chính: thực trạng quản lý, sử dụng, khai thác thiết chế văn hóa, thể thao; thể chế, chính sách và nguồn lực phát triển thiết chế văn hóa, thể thao.

Phát biểu tại hội thảo, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh, các thiết chế văn hóa, thể thao mới góp phần kiến tạo nên những cảnh quan phát triển vừa hiện đại vừa mang bản sắc của các địa phương, góp phần tạo nên diện mạo rất đặc trưng cho không gian kiến trúc đô thị và nông thôn mới. Cùng với quá trình hội nhập và phát triển của đất nước, nơi đây đã trở thành không gian hoạt động của các ngành công nghiệp văn hoá, thể thao phù hợp với cơ chế thị trường; nơi ươm mầm cho những ý tưởng sáng tạo, tài năng biểu diễn, thi đấu thành tích cao; nơi tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao, các sự kiện chính trị - xã hội, góp phần hun đúc, phát huy và lan tỏa sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế.

Để phát huy hiệu quả nguồn lực cho phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao đáp ứng những yêu cầu mới, ông Nguyễn Xuân Thắng đề nghị các đại biểu tham gia hội thảo tập trung phân tích, làm sâu sắc hơn những nội dung chủ yếu như: hoàn thiện hệ thống luật pháp và cơ chế, chính sách; tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung về phát triển thiết chế văn hóa, thể thao trong quy hoạch tổng thể; đổi mới quản lý, sử dụng, khai thác có hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao; tăng cường huy động các nguồn lực, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các thiết chế văn hóa, thể thao; tổ chức bộ máy, nhân sự và công tác đào tạo nguồn nhân lực…

Các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học đã cùng trao đổi, thảo luận và đưa ra kiến nghị, đề xuất thiết thực cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, Bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong xây dựng và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối, pháp luật, chính sách và cơ chế để thúc đẩy sự nghiệp phát triển nền văn hóa, thể thao nước nhà trong giai đoạn mới.

Huyền Dung (T/H)