Bến Tre phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng

Thứ tư, 3/4/2024 | 10:46 GMT+7
Nhằm phát huy các giá trị tổng hợp của rừng và hệ sinh thái rừng, UBND tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch số 1917/KH-UBND triển khai thực hiện đề án Phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm phát triển giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng; tạo việc làm, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống vật chất, tinh thần cho người làm nghề rừng và người dân sống gần rừng; góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống, danh lam thắng cảnh và tri thức bản địa của cộng đồng địa phương.

Phát triển các hình thức tổ chức sản xuất nông, lâm, ngư kết hợp hiệu quả, bền vững trên cơ sở khai thác tiềm năng, lợi thế của từng vùng, từng địa phương gắn với phát huy có hiệu quả tri thức bản địa nhằm nâng cao giá trị gia tăng từ rừng, tạo ra nhiều sản phẩm và dịch vụ, góp phần tăng giá trị kinh tế trên một đơn vị diện tích canh tác.

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên rừng

Cụ thể, Bến Tre tập trung bảo vệ và phát triển bền vững diện tích rừng hiện có và diện tích rừng được trồng mới, đáp ứng yêu cầu phòng hộ và bảo vệ môi trường sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học, giảm thiểu tác động tiêu cực do thiên tai gây ra, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Phấn đấu tỷ lệ che phủ rừng đạt 2% vào năm 2025 và 2,1% vào năm 2030; tốc độ tăng giá trị sản xuất lâm nghiệp 1,52%/năm.

Bên cạnh đó, phát triển dịch vụ môi trường rừng trên cơ sở cụ thể hóa, mở rộng các loại dịch vụ môi trường rừng; quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn từ dịch vụ môi trường rừng đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật; triển khai hiệu quả dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng. Phát triển các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí bền vững từ rừng.

Với các mục tiêu đó, UBND tỉnh Bến Tre đề nghị các ban, ngành, địa phương tập trung phát triển hình thức nông, lâm, ngư kết hợp; phát triển dịch vụ môi trường rừng; phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

Về giải pháp, tỉnh sẽ cụ thể hóa hệ thống cơ chế, chính sách lâm nghiệp; quản lý rừng và phát triển vùng nguyên liệu; ứng dụng khoa học công nghệ; tổ chức triển khai hiệu quả lĩnh vực sản xuất lâm nghiệp; đào tạo, tập huấn, tuyên truyền và nâng cao năng lực; tăng cường hợp tác, hội nhập quốc tế.

Để việc thực hiện đạt hiệu quả, UBND tỉnh Bến Tre giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm cơ quan đầu mối, tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan quản lý và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các cơ quan báo, đài, Sở, ngành có liên quan, UBND cấp huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, các hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp.

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bến Tre có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trong việc giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp theo đúng quy định pháp luật; đồng thời cụ thể hóa các chính sách mới về đất đai liên quan đến công tác bảo vệ và phát triển rừng.

Ngọc Huyền