Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai Luật Bảo vệ môi trường

Thứ tư, 12/6/2024 | 17:26 GMT+7
Ngày 12/6, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đặng Quốc Khánh chủ trì cuộc họp triển khai, thực thi Luật Bảo vệ môi trường để tăng cường phân cấp, phân quyền trong công tác cấp phép, thực hiện các thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các đơn vị đã báo cáo việc chuẩn bị để một số chính sách của Luật Bảo vệ môi trường được triển khai thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, hoàn thiện và trình một số chính sách có hiệu lực từ năm 2025 như: quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH) phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân; lộ trình lắp đặt hệ thống quan trắc chất thải tự động, liên tục; ban hành các QCVN về chất thải; chính sách về trách nhiệm mở rộng nhà sản xuất (EPR); vận hành thị trường carbon sớm hơn theo quy định.

Trong năm 2025 và các năm tiếp theo, những đơn vị được phân công chủ trì xây dựng văn bản cần tiếp tục trình ban hành các quyết định về: kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước đối với sông, hồ liên tỉnh; kế hoạch quản lý chất lượng môi trường không khí; cải tạo, phục hồi môi trường đất; phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải khí nhà kính.

Bên cạnh đó, còn có các Thông tư quy định về hoạt động kết nối sàn giao dịch tín chỉ carbon trong nước với thị trường thế giới; quy định về QCVN môi trường; định mức kinh tế - kỹ thuật kiểm kê quan trắc đa dạng sinh học; các văn bản hướng dẫn kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật theo lộ trình đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt…

Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh chỉ đạo thực thi Luật Bảo vệ môi trường

Sau khi lắng nghe các báo cáo tại cuộc họp, Bộ trưởng Đặng Quốc Khánh đề nghị Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Công Thành cùng các đơn vị trực thuộc Bộ rà soát lại toàn bộ kế hoạch về triển khai Luật Bảo vệ môi trường, trong đó cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành những nhóm công việc cụ thể để các địa phương sớm có kế hoạch triển khai, thực thi Luật.

Các đơn vị có liên quan cần khẩn trương rà soát tất cả các loại giấy phép, thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường liên quan đến người dân, doanh nghiệp, đặc biệt là đánh giá tác động môi trường. Kịp thời sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về giấy phép, thủ tục hành chính theo hướng phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho doanh nghiệp và người dân, đồng thời xây dựng, hoàn thiện cơ chế, công cụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện cấp phép, thủ tục hành chính đảm bảo ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tiêu cực…

Bộ trưởng cũng chỉ đạo tăng cường kiểm tra, thanh tra việc thực hiện cấp phép, thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường tại các cấp, nhất là thủ tục về đánh giá tác động môi trường, chấn chỉnh kịp thời các trường hợp thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, nhũng nhiễu doanh nghiệp, người dân; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo định của pháp luật.

Ngoài ra, các đơn vị cần chú trọng công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách, kiểm tra giám sát nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành, không lấy việc cắt giảm thủ tục hành chính làm thành tích bởi đó là trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Các đơn vị của Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động nắm bắt những vướng mắc của địa phương để đề xuất lãnh đạo Bộ có những giải pháp kịp thời. Chú trọng công tác tham mưu, xây dựng cơ chế chính sách, kiểm tra giám sát nhiệm vụ bảo vệ môi trường theo quy định pháp luật hiện hành.

Minh Khang (T/H)