Văn hóa, du lịch

Cần Thơ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí cho thanh niên

Thứ tư, 12/10/2022 | 15:48 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn số 4046/UBND-KGVX về việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí cho thanh niên.

Công văn triển khai theo văn bản hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Theo văn bản, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí để thanh niên được tiếp cận, tích cực tham gia giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Cụ thể, cần đổi mới công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giáo dục cho thanh niên, học sinh trong các cơ sở giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, gia đình, cống hiến vì lợi ích của cộng đồng, xã hội; ý thức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đa dạng hóa các hình thức, phương tiện truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho thanh niên, học sinh trong gia đình, nhà trường và xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục trên không gian mạng.

Đa dạng các hình thức truyền thông giáo dục đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử cho thanh niên, học sinh

Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao vui chơi, giải trí phù hợp với xu hướng, nhu cầu, sở thích của thanh niên; hỗ trợ xây dựng và phát triển các câu lạc bộ sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, sáng tạo thẩm mỹ trong thanh niên; lồng ghép các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao trong các sự kiện, ngày lễ, ngày hội, ngày truyền thống của địa phương, cơ sở giáo dục và cơ sở giáo dục nghề nghiệp để khuyến khích, thu hút thanh niên, học sinh tham gia.

Vận động, thu hút thanh niên tự giác, tích cực thực hiện tốt quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân trong việc tự học tập, rèn luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, gìn giữ bản sắc, truyền thống văn hóa, chuẩn mực đạo đức của Việt Nam.

Tạo môi trường, cơ chế hỗ trợ và nguồn lực cho thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên lĩnh vực công nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch; khuyến khích, đẩy mạnh xã hội hóa phát triển hệ thống các cơ sở văn hóa vui chơi, giải trí cho thanh niên, học sinh.

Tăng cường đầu tư, kiện toàn, củng cố hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở về mô hình, phương thức và tổ chức hoạt động các hoạt động học tập, văn hóa, vui chơi giải trí phù hợp với tâm sinh lý, lứa tuổi của thanh niên ở từng vùng, miền, địa phương.

Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở tổ chức hoạt động tập luyện, thi đấu thể dục thể thao, biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, vui chơi giải trí dành cho thanh niên, học sinh, sinh viên thực hiện đúng các quy định về cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, đảm bảo về vệ sinh, an toàn, sức khỏe và phòng, chống văn hóa phẩm độc hại ảnh hưởng tiêu cực đối với việc giáo dục đạo đức, lối sống, truyền thống văn hóa của thanh niên và học sinh, sinh viên.

Huyền Dung