Quy hoạch, xây dựng

Đà Nẵng đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

Thứ tư, 12/10/2022 | 14:50 GMT+7
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành công văn số 5428/UBND-SKHĐT yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và các chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án khẩn trương triển khai một số nội dung nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022.

Theo đó, đối với việc định kỳ báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân các tháng còn lại của năm 2022 (tính đến hết ngày 31/1/2023), các cơ quan, đơn vị chủ đầu tư, quản lý dự án, Kho bạc nhà nước Đà Nẵng định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ, kết quả giải ngân năm 2022 về UBND thành phố thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong ngày 1 của tháng tiếp theo. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, Kho bạc nhà nước Đà Nẵng và các đơn vị liên quan tổng hợp tiến độ, kết quả giải ngân của các cơ quan, đơn vị nêu trên trình UBND thành phố để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND thành phố theo thời gian yêu cầu.

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022

UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án quán triệt, tổ chức thực hiện có hiệu quả, chất lượng Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩu giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022 (Nghị quyết số 124/NQ-CP). Trong đó lưu ý các cơ quan chuyên môn (gồm Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) và các đơn vị có liên quan chủ động liên bệ, phối hợp với Bộ ngành chủ quản để cập nhật các thông tin về cơ chế, chính sách, các quy định mới có liên quan đến đầu tư công để kịp thời phổ biến, hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện, báo cáo UBND thành phố trường hợp vượt thẩm quyền hoặc phải xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Đồng thời tiếp tục tham mưu, báo cáo UBND thành phố về những bất cập, vướng mắc ảnh hưởng đến việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công nếu có.

Trong đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm theo dõi, kịp thời thông tin, hướng dẫn đến các đơn vị về bất cập trong việc phê duyệt dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở để bố trí phù hợp vốn chuẩn bị đầu tư dự án sau khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 124/NQ-CP...

Bên cạnh đó, UBND thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, chủ đầu tư, đơn vị quản lý dự án nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án để tăng tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn còn lại trong các tháng cuối năm 2022, bao gồm cả kế hoạch vốn được kéo dài từ năm 2021 sang 2022 và kế hoạch vốn năm 2022 được giao.

Đồng thời, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư công, rà soát lại toàn bộ tiến độ thực hiện của các dự án triển khai trong năm 2022 để có giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị dự án đầu tư, lựa chọn các tư vân có năng lực, kinh nghiệm, tiềm lực thực sự, khắc phục tình trạng điều chỉnh dự án khi đang triển khai, gây mất thời gian và làm chậm tiến độ giải ngân vốn.

Khánh Nam