Kinh tế xanh

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại số trong 10 năm tới

Thứ ba, 23/11/2021 | 16:15 GMT+7
Ngày 22/11, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1968/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 - 2030”.

Đê án nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại với mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan xúc tiến thương mại thuộc Chính phủ, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trên cơ sở hình thành, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển ngoại thương và thương mại trong nước, góp phần tái cơ cấu ngành công thương.

Theo đó, đến năm 2025, phấn đấu xây dựng, hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 200.000 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên hệ sinh thái và 50% trong số này có phát sinh giao dịch, cũng như chia sẻ thông tin.

Phấn đấu xây dựng, hình thành hệ sinh thái xúc tiến thương mại số

25% các dịch vụ kết nối thị trường được tổ chức trên nền tảng kết nối, hỗ trợ 100.000 lượt doanh nghiệp. 25% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số. 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin.

100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 100.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 100% thủ tục hành chính lĩnh vực xúc tiến thương mại đủ điều kiện được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và tích hợp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia, với 90% doanh nghiệp hài lòng về kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và 10 ngành hàng xuất khẩu chủ lực được hình thành, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu của 10 thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Đến năm 2030, thông qua Đề án sẽ hoàn thiện, phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 75% các tổ chức xúc tiến thương mại và doanh nghiệp được cấp tài khoản thường xuyên hoạt động, tìm kiếm, cung cấp, chia sẻ thông tin trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. 50% các dịch vụ kết nối thị trường của doanh nghiệp được thực hiện trên hệ sinh thái xúc tiến thương mại số, hỗ trợ 1.000.000 lượt doanh nghiệp.

60% số lượng hội chợ, triển lãm được tổ chức trên môi trường số. 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 1.000.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, công nghệ, nền tảng số và bảo đảm an toàn thông tin. 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và trên 500.000 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng, khai thác, vận hành các nền tảng dùng chung và chia sẻ dữ liệu với hệ sinh thái xúc tiến thương mại số.

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại và 20 ngành hàng xuất khẩu chủ lực được hoàn thiện, mở rộng kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu của 20 thị trường xuất khẩu trọng điểm.

Mở rộng kết nối cơ sở dữ liệu với các thị trường xuất khẩu trọng điểm

Để đạt được các mục tiêu trên, Quyết định nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp giao Bộ Công Thương, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông và các Bộ, cơ quan liên quan xây dựng và phát triển hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Trong đó chú trọng xây dựng, phát triển và tích hợp các nền tảng kết nối giao thương trên môi trường số áp dụng công nghệ mới; nền tảng hội chợ, triển lãm; nền tảng định danh điện tử cho doanh nghiệp xúc tiến thương mại; đào tạo trực tuyến; hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại; các nền tảng chuyên ngành khác phục vụ hoạt động xúc tiến thương mại.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách, đặc biệt trong ban hành tiêu chí đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Sửa đổi, bổ sung quy định, thủ tục hành chính hiện hành làm cơ sở tổ chức hội chợ, triển lãm trên môi trường số. Bên cạnh đó, rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; rà soát, đơn giản hóa quy định, thủ tục hành chính trong lĩnh vực xúc tiến thương mại để triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.

Nâng cao nhận thức, năng lực, nhất là tuyên truyền, nâng cao nhận thức về sự cần thiết đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; phổ biến các quy định, cơ chế, chính sách về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại. Tăng cường hợp tác trong nước và quốc tế; tổ chức các hoạt động tập huấn, hướng dẫn về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; tổ chức các khóa đào tạo, tổ chức diễn tập và ứng cứu sự cố an toàn thông tin.

Thanh Bảo