Điện Biên bảo vệ và phát triển rừng bền vững

Thứ năm, 19/8/2021 | 15:14 GMT+7
Mới đây, HĐND tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết 214/NQ-HĐND về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 – 2025.

Dự án nhằm đầu tư phát triển hệ thống rừng phòng hộ, rừng sản xuất thông qua trồng, chăm sóc rừng, góp phần nâng tỷ lệ che phủ rừng của tỉnh đến năm 2025 đạt 45,5%; bảo tồn đa dạng sinh học và chức năng của hệ sinh thái rừng; hỗ trợ tái cơ cấu ngành lâm nghiệp thông qua trồng rừng sản xuất, phát triển lâm sản ngoài gỗ, trồng cây phân tán; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, giảm nghèo, cải thiện sinh kế nông thôn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ quốc phòng - an ninh.

Vận động người dân mở rộng trồng rừng và bảo vệ rừng

Cụ thể, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỉnh Điện Biên sẽ trồng 750ha rừng phòng hộ; hỗ trợ trồng 650ha rừng sản xuất; hỗ trợ phát triển 400ha lâm sản ngoài gỗ; chăm sóc 2.624 lượt ha rừng trồng; hỗ trợ trồng 100.000 cây phân tán.

Theo đó, HĐND tỉnh giao UBND tỉnh Điện Biên trách nhiệm lập kế hoạch phân kỳ thực hiện Dự án triển khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 đã được Trung ương phân bổ. Xác định rõ địa điểm, nội dung thực hiện dự án trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh nội dung dự án theo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới của tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025 đảm bảo đồng bộ, thống nhất. 

Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Khả Như