Hà Nội ban hành kế hoạch về phòng, chống thiên tai đến năm 2030

Chủ nhật, 22/8/2021 | 14:00 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 91/KH-UBND về thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch nhằm chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, tạo điều kiện phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Cụ thể, mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện đến năm 2030 là giảm thiệt hại do thiên tai gây ra, trong đó tập trung bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân khi bão, lũ cũng như thiệt hại về kinh tế do thiên tai thấp hơn giai đoạn 2011 - 2020.

Phấn đấu 100% cơ quan chính quyền các cấp, tổ chức và hộ gia đình được tiếp nhận đầy đủ thông tin và hiểu biết kỹ năng phòng tránh thiên tai; lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, trang bị đầy đủ kiến thức và trang thiết bị cần thiết; 100% tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các yêu cầu theo phương châm “4 tại chỗ”.

Người dân được bảo đảm an toàn trước thiên tai, nhất là bão, lũ, sạt lở đất. Khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng, chống thiên tai, nhất là hệ thống đê điều, hồ đập được nâng cao, đảm bảo an toàn trước thiên tai theo mức thiết kế, không làm gia tăng nguy cơ rủi ro thiên tai.

Đảm bảo an toàn cho hệ thống đê điều trước thiên tai

Ngoài ra, hệ thống pháp luật, chính sách về phòng, chống thiên tai cần được hoàn thiện, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, tạo hành lang pháp lý đầy đủ cho quản lý, chỉ đạo, chỉ huy và triển khai công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn.

Tổ chức, lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được kiện toàn theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; phương tiện, trang thiết bị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tiên tiến, hiện đại. Nâng cao năng lực theo dõi giám sát, dự báo, cảnh báo, phân tích thiên tai.

Cơ sở dữ liệu phục vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai được hình thành theo hướng đồng bộ, liên thông, theo thời gian thực; cơ quan chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai thành phố hoàn thiện cơ sở dữ liệu phòng, chống thiên tai; 100% khu vực trọng điểm, xung yếu phòng, chống thiên tai được lắp đặt hệ thống theo dõi, giám sát.

Để đạt được các mục tiêu và nhiệm vụ trên, UBND thành phố cũng đã đề ra các giải pháp cụ thể như: nâng cao nhận thức về thiên tai, rủi ro thiên tai, tăng cường quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng; nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch, kế hoạch phòng, chống thiên tai và phương án ứng phó thiên tai, lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào các quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế, xã hội...

Thành phố sẽ ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách nhà nước, sử dụng hiệu quả Quỹ Phòng, chống thiên tai và huy động nguồn lực từ xã hội hóa và các nguồn lực hợp pháp khác cho hoạt động phòng, chống thiên tai và cứu hộ, cứu nạn; tăng cường phân cấp, phân quyền, bảo đảm huy động kịp thời nguồn lực đáp ứng yêu cầu ứng phó khẩn cấp và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra...

Ngọc Mai