Sức khỏe

Hà Nội nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản, đảm bảo an toàn thực phẩm

Thứ năm, 14/9/2023 | 14:13 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 228/KH-UBND về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm (ATTP), nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Kế hoạch nhằm đảm bảo an ninh, ATTP nông lâm thủy sản để duy trì, ổn định nguồn cung thực phẩm, bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của nhân dân. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất tại Hà Nội; kiểm soát toàn diện chất lượng, ATTP sản phẩm nông lâm thủy sản từ các tỉnh, thành trong cả nước và sản phẩm nông lâm thủy sản nhập khẩu đưa về tiêu thụ tại thị trường Hà Nội.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2023 – 2025, thành phố phấn đấu đạt 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc chứng nhận tương đương, ký cam kết tuân thủ quy định ATTP; diện tích trồng trọt, nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận Thực hành nông nghiệp tốt (GAP) tăng 10%/năm; phấn đấu 100% cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm công nghiệp, bán công nghiệp được ứng dụng công nghệ cao, tiên tiến, hiện đại, đảm bảo các điều kiện về an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ổn định, kiện toàn cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý chất lượng, chế biến và phát triển thị trường thành phố và cấp quận, huyện thực hiện công tác quản lý chất lượng, ATTP, chế biến, phát triển thị trường nông lâm thủy sản của thành phố. 100% cán bộ quản lý chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản các cấp được đào tạo, huấn luyện, cập nhật về chuyên môn nghiệp vụ hàng năm...

Nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản Hà Nội

Giai đoạn 2026 - 2030, nỗ lực duy trì diện tích trồng trọt, nuôi thủy sản, số cơ sở chăn nuôi được chứng nhận GAP tăng 15%/năm; duy trì 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản được chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP hoặc chứng nhận tương đương hoặc ký cam kết tuân thủ quy định ATTP; tỷ lệ sản phẩm chế biến sâu (làm sẵn, ăn liền) tăng 15%/năm. Phấn đấu tỷ lệ thực phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất, kinh doanh theo chuỗi chiếm 70% tổng sản lượng thực phẩm nông lâm thủy sản được tiêu thụ trên địa bàn thành phố. Tiếp tục kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng, chế biến phát triển thị trường, quản lý ATTP nông lâm thủy sản trên địa bàn thành phố. Duy trì 100% cán bộ quản lý chất lượng ATTP nông lâm thủy sản các cấp được đào tạo nâng cao, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật hàng năm về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý ATTP tiên tiến tại Việt Nam và nước ngoài.

Với các mục tiêu đó, kế hoạch đề ra 7 nhóm giải pháp và một số nhiệm vụ chính. Bao gồm: quy hoạch, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, phát triển các vùng sản xuất nguyên liệu tập trung, quy mô lớn; nâng cấp hệ thống chợ đầu mối/trung tâm cung ứng, chợ bán lẻ nông lâm thủy sản, hoàn thiện chuỗi giá trị nông lâm thủy sản; triển khai hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin, truyền thông về chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở ứng dụng, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số đảm bảo năng suất, chất lượng, ATTP và truy xuất nguồn gốc; phát triển thị trường nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn; tăng cường năng lực thực thi chính sách pháp luật, đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản.

UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, địa phương hoàn thiện, thực thi hiệu quả cơ chế chính sách; lồng ghép nhiệm vụ đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đủ điều kiện sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản chất lượng, an toàn vào các kế hoạch, đề án, chương trình cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 2021 – 2025. Phối hợp, huy động các nguồn lực nhà nước và xã hội trong đảm bảo chất lượng, ATTP nông lâm thủy sản; đổi mới công tác đào tạo, tập huấn, chuyển giao khoa học công nghệ, khoa học quản lý đảm bảo ATTP, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản; tăng cường thông tin, truyền thông kịp thời, chính xác về chất lượng, ATTP, tạo niềm tin cho người tiêu dùng và nâng cao uy tín nông sản được sản xuất trong nước; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý chất lượng, ATTP, truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh cải cách hành chính, kiện toàn tổ chức bộ máy, chuẩn hóa các quy trình chuyên môn nghiệp vụ theo tiêu chuẩn và thông lệ quốc tế; thu hút nguồn lực và kinh nghiệm đảm bảo chất lượng, ATTP và thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản. 

Bảo An