Sản phẩm, công nghệ

Lâm Đồng xây dựng Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành

Thứ hai, 13/3/2023 | 15:14 GMT+7
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định số 479/QĐ-UBND ngày 13/3/2023 phê duyệt Đề án xây dựng Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Mục tiêu chung của đề án là nhằm cải cách, đơn giản hóa, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, giảm gánh nặng hành chính cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo, xây dựng bộ chỉ số phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Ứng dụng các công nghệ mới của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 hỗ trợ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định dựa trên dữ liệu số được kết nối, chia sẻ, trao đổi theo thời gian thực.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: chuẩn hóa, số hóa biểu mẫu báo cáo, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ công tác báo cáo, cung cấp, chia sẻ dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng. Vận hành Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh và xây dựng Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phấn đấu 100% báo cáo định kỳ do các sở, ban, ngành, địa phương báo cáo UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh (không bao gồm nội dung mật), 100% báo cáo trong Bộ chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội được gửi, nhận qua Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

Lâm Đồng tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc ra quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo thời gian thực

Kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh, Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh với các hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, hệ thống thông tin thống kê, Trung tâm chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và Trung tâm điều hành thông minh của các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, lắng nghe mạng xã hội và tiến tới hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ việc thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, hỗ trợ việc ra quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh theo thời gian thực. 

Theo đó, Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Lâm Đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ được đầu tư triển khai theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1: sửa chữa vị trí lắp đặt Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp nhận hạ tầng hiển thị và các thiết bị.

Triển khai tích hợp các hệ thống sẵn có của tỉnh, hiện thị dữ liệu tại Trung tâm thông tin phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, phòng họp số 02, tại phòng làm việc của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh; kết nối thông tin phát triển kinh tế - xã hội từ hệ thống báo cáo của tỉnh (địa chỉ hệ thống báo cáo baocao.lamdong.gov.vn).

Giai đoạn 2: phát triển hệ thống phần mềm kết nối thông tin với Trung tâm chỉ đạo điều hành của Chính phủ, các Trung tâm IOC của các huyện, thành phố theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Xây dựng, ban hành Bộ chỉ tiêu chỉ đạo điều hành của tỉnh. Phát triển các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển âm tự động sang hình thức văn bản, phát triển các chức năng dự báo…

Thanh Trúc