Sức khỏe

Lập Tổ công tác hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Thứ tư, 25/5/2022 | 12:04 GMT+7
Theo Quyết định số 640/QĐ-TTg ngày 24/5, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Theo Quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành, Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế chính thức được thành lập.

Trong đó, Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế sẽ do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đảm nhiệm; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm Tổ phó thường trực.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam là Tổ trưởng Tổ công tác rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế

Các thành viên trong Tổ gồm: Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Sỹ Hiệp; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc; Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn.

Tổ công tác có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc Bộ Y tế và các Bộ liên quan theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng Bộ, phối hợp chặt chẽ rà soát, hoàn thiện phương án phân bổ vốn trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Cụ thể, Tổ trưởng có trách nhiệm chỉ đạo các Bộ phối hợp xử lý các vấn đề còn tồn tại nhiều ý kiến khác nhau giữa các Bộ trong quá trình rà soát danh mục, phân bổ vốn của chương trình. Tổ phó thường trực sẽ chỉ đạo Bộ Y tế thực hiện nhiệm vụ rà soát, xây dựng danh mục và mức vốn dự kiến bố trí thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho từng nhiệm vụ, dự án trong 2 năm 2022 - 2023 thuộc lĩnh vực y tế đã được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Chính phủ.

Các thành viên khác theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Bộ Y tế khẩn trương rà soát danh mục dự án và mức vốn bố trí cho từng dự án của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong lĩnh vực y tế trên nguyên tắc: bảo đảm hiệu quả; khả thi, bảo đảm tiến độ; tuân thủ các quy định của pháp luật.

Tổ công tác tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ rà soát, hoàn thiện phân bổ nguồn vốn của chương trình.

Ngọc Huyền