Lên kế hoạch kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường làng nghề

Thứ hai, 3/1/2022 | 16:37 GMT+7
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 307/KH-UBND về tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát, ngăn ngừa ô nhiễm môi trường tại các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Kế hoạch nhằm hoàn thành mục tiêu đến hết năm 2025, thành phố đạt 100% chất thải nguy hại ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp được xử lý; 100% cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải; 100% làng nghề được công nhận trên địa bàn Hà Nội được đánh giá, phân loại theo quy định hiện hành; 100% làng nghề được công nhận của Hà Nội đáp ứng các điều kiện về bảo vệ môi trường.

Theo đó, để đạt được mục tiêu trên, các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội thành phố tổ chức phổ biến, quán triệt mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch này đến tất cả các tổ chức, nhân dân và cơ quan, doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định của pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện; gắn nhiệm vụ triển khai thực hiện với quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố các chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII) nhằm phát triển kinh tế Thủ đô tăng trưởng nhanh và bền vững giai đoạn 2021 - 2025.

Khắc phục ô nhiễm tại các cụm công nghiệp làng nghề

Kế hoạch nêu rõ 2 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là tăng cường sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác quản lý; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, ngăn chặn, giảm thiểu ô nhiễm, suy thoái và nguồn gây ô nhiễm môi trường; kiểm tra, giám sát, từng bước ngăn ngừa ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp.

Cùng với đó, thành phố đề ra 4 giải pháp để thực hiện kế hoạch. Trong đó, thành phố xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở các làng nghề, các khu, cụm công nghiệp.

Tăng cường năng lực quản lý nhà nước trong thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường ở các làng nghề, khu, cụm công nghiệp; kiểm soát các nguồn thải chất thải nguy hại. Tăng cường công tác kiểm soát nguồn thải gây ô nhiễm môi trường và xử lý ô nhiễm, bảo vệ môi trường ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã được giao chủ trì, theo dõi thực hiện các chỉ tiêu trên khẩn trương triển khai ngay các giải pháp để thực hiện bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đồng thời, tiến hành tự kiểm tra tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch này ở cơ quan, đơn vị. Việc tự kiểm tra phải có nội dung sát thực, có phân tích, đánh giá tình hình, báo cáo kết quả gửi các sở, ngành liên quan tổng hợp báo cáo UBND thành phố, Thành ủy theo quy định.

Các sở, ngành và chính quyền các cấp thành phố cũng cần tiếp tục nghiên cứu, xác định, xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể cho từng quý, từng năm và thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, yêu cầu đã đề ra.

Minh Khang