Ngành TN&MT công bố chiến lược, nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021 - 2025

Thứ tư, 28/4/2021 | 17:37 GMT+7
Ngày 28/4, các mục tiêu, chiến lược, chương trình hành động, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 của ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) đã được công bố tại buổi họp báo thường kỳ do Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành chủ trì.

Phát biểu tại buổi họp, Thứ trưởng Lê Công Thành cho biết, năm 2021 là năm đầu thực kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 của ngành TN&MT. Do đó, ngành sẽ tập trung xây dựng, hoàn thiện đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách, pháp luật, quy hoạch, chiến lược, đề án về quản lý TN&MT ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là việc xây dựng các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2020, tiến hành đánh giá Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI và tổng kết, sửa đổi Luật Đất đai năm 2013.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Công Thành phát biểu tại họp báo thường kỳ

Theo đó, trong quý II, Bộ TN&MT sẽ tiếp tục tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; bám sát tình hình thực tiễn và tập trung vào một số nhiệm vụ như: triển khai Chiến lược tổng thể tài nguyên số về TN&MT; đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; xây dựng cơ sở dữ liệu TN&MT, dữ liệu nền địa lý quốc gia, dữ liệu lớn như quan trắc, dự báo, dữ liệu viễn thám.

Chủ động mặt bằng đất đai cho triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế, xã hội; thực hiện liên thông thủ tục, cung cấp dịch vụ công về cấp giấy đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất trên cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện kiểm kê tài nguyên nước quốc gia và Quy hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước…

Điều tra đánh giá tiềm năng, giá trị của các nguồn tài nguyên quan trọng, hoàn thành cơ bản các hạ tầng phục vụ quản lý thông minh, từng bước hiện đại hóa ngành, thực hiện thành công việc chuyển đổi số, xây dựng dựng chính phủ điện tử. Trong đó, xây dựng đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật, chiến lược, quy hoạch tạo đột phá để quản lý, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên cho phát triển, giải quyết hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đồng thời, thiết lập hàng rào kỹ thuật quy chuẩn, tiêu chuẩn tiệm cận các nước tiên tiến trong khu vực, chủ động phòng ngừa các nguy cơ ô nhiễm trong tiến trình hội nhập; xây dựng các giải pháp chiến lược để chủ chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu phù hợp với điều kiện của từng vùng.

Bên cạnh đó, Bộ cũng sẽ chú trọng, tập trung thanh tra, kiểm tra theo diện và theo chuyên đề để xử lý nghiêm các vi phạm trong quản lý, sử dụng TN&MT, đặc biệt, đối với đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Cùng với kiểm soát chặt chẽ và công khai, minh bạch trong việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, hoạt động sản xuất và đời sống của người có đất thu hồi; tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khoáng sản, đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Được biết, trong quý I/2021, tiền thu từ TN&MT đạt 42.200 tỷ đồng, trong đó riêng thu từ đất đạt 32.200 tỷ đồng. Bộ TN&MT đã chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 11/2021/NĐ-CP quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Nghị định số 51/2021/NĐ-CP về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; Nghị định số 41/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước để quản lý chặt chẽ, tháo gỡ các điểm nghẽn, phát huy hiệu quả nguồn lực tài nguyên cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế, xã hội. Thực hiện giám sát, kết nối, cung cấp thông tin, dữ liệu hằng ngày đối với 100% hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ…

Thanh Bảo (t/h)