Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam

Thứ sáu, 1/3/2024 | 10:08 GMT+7
Theo Quyết định 204/QĐ-TTg mới đây của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được phân công đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.

Quyết định này thay thế Điều 1 Quyết định 1231/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam. Cụ thể, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà được phân công đảm nhận chức danh Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà là Chủ tịch Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam

Theo Quyết định 619/QĐ-TTg ngày 8/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam, Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam là tổ chức phối hợp liên ngành, giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, quản lý các hoạt động liên ngành, liên tỉnh, liên quốc gia nhằm quản lý và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nước và các tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Kông, bao gồm cả lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk (Việt Nam), theo quy định của Hiệp định Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông, Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ủy ban sông Mê Kông Việt Nam có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành, liên quốc gia trên lưu vực sông Mê Kông, bao gồm cả lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk.

Bên cạnh đó, Ủy ban còn có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, đối tác quốc tế, khu vực trong nước và các cá nhân có liên quan trong theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động liên ngành trên lưu vực sông Mê Kông, bao gồm lưu vực sông Cửu Long và sông Sê San - Srêpốk. Đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan: thực hiện Hiệp định Hợp tác phát triển bền vững lưu vực sông Mê Kông và các quy chế, thủ tục liên quan; thực hiện các quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông liên tỉnh… Theo dõi, giám sát diễn biến tài nguyên nước, các hoạt động sử dụng, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên nước và tài nguyên liên quan trên lưu vực sông Mê Kông nhằm đảm bảo sử dụng công bằng và hợp lý nguồn nước sông Mê Kông, bảo vệ quyền lợi của Việt Nam thông qua quy hoạch tổng thể, các dự án hợp tác và nghiên cứu khoa học công nghệ cho lưu vực Mê Kông, đặc biệt là các dự án trên dòng chính.

Ngọc Huyền