Nông nghiệp sạch

Sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ để ngành nông nghiệp thân thiện với môi trường

Thứ năm, 17/11/2022 | 11:40 GMT+7
Theo Quyết định 4324/QĐ-BNN-BVTV, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tăng cường sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ tiết kiệm, cân đối và hiệu quả trong giai đoạn 2022 - 2025.

Quyết định nêu rõ, phát triển sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối bảo đảm hiệu quả, bền vững sẽ góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và bảo vệ môi trường. Do đó, để thực hiện được định hướng sản xuất, sử dụng phân bón hữu cơ hiệu quả, tiết kiệm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề ra một số mục tiêu cụ thể như: nâng tỷ lệ sản phẩm phân bón hữu cơ được phép lưu hành lên 25% so với tổng số sản phẩm phân bón; nâng công suất sản xuất phân bón của các cơ sở sản xuất đủ điều kiện lên 1,25 lần (5 triệu tấn/năm).

Lượng phân bón hữu cơ sử dụng trong sản xuất nông nghiệp tăng gấp 1,5 lần so với năm 2020; cơ bản hoàn thiện tiêu chuẩn phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng phân bón; kiện toàn và nâng cao năng lực của hệ thống phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận hợp quy phân bón. Phấn đấu xây dựng phòng thử nghiệm kiểm chứng đủ năng lực để phục vụ công tác quản lý nhà nước về kiểm soát chất lượng phân bón.

100% các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức các lớp tập huấn hàng năm về sử dụng phân bón cho người dân, chủ cơ sở buôn bán phân bón tại địa phương. Tiếp tục xây dựng mô hình sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả tiêu biểu trên 9 nhóm cây trồng chủ lực quốc gia trong Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.

Khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ trong nhân dân

Theo đó, Bộ cam kết rà soát, sửa đổi, bổ sung và xây dựng mới hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn về phân bón, trong đó phấn đấu hoàn thiện bộ tiêu chuẩn phương pháp thử đối với các chỉ tiêu chất lượng của phân bón hữu cơ; tạo điều kiện tối đa cho việc đăng ký công nhận lưu hành phân bón hữu cơ không phải khảo nghiệm theo quy định pháp luật, nhằm phát triển bộ sản phẩm phong phú, đa dạng về số lượng và chủng loại. Đồng thời, phát triển các sản phẩm phân bón hữu cơ có chất lượng cao, tác động nhanh và gọn nhẹ, dễ sử dụng thông qua việc lựa chọn các nguyên liệu đầu vào, công nghệ sản xuất phù hợp.

Bên cạnh đó, Bộ khuyến khích phát triển và sử dụng các loại phân bón hữu cơ tự sản xuất ở quy mô công nghiệp và nông hộ, trên cơ sở tận dụng các nguồn phụ phẩm dồi dào và sẵn có trong trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, chế biến nông sản, rác thải sinh hoạt. Tạo điều kiện cho hoạt động nghiên cứu, nhập nội các chủng vi sinh vật có lợi phân giải cơ chất để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh từ các nguồn nguyên liệu có sẵn trong nước.

Chủ trương ưu tiên, hỗ trợ hoạt động đăng ký mới hoặc đăng ký mở rộng quy mô, nâng công suất đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất phân bón hữu cơ đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất.

Các công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ được ưu tiên nguồn lực, thông qua việc thúc đẩy chuyển giao công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ hiện đại trên thế giới. Những chương trình hướng dẫn sử dụng phân bón hữu cơ, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả được ngành nông nghiệp đề nghị đưa vào chương trình công tác, kế hoạch tái cơ cấu ngành tại các địa phương.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ định hướng xây dựng thêm nhiều quy trình, hướng dẫn để khuyến khích các hình thức sản xuất quy mô nông hộ, trang trại, hợp tác xã, doanh nghiệp, tổ hợp tác sản xuất và sử dụng phân bón hữu cơ trên cơ sở khai thác nguồn nguyên liệu sẵn có, tại chỗ; sử dụng phân bón tiết kiệm trong các vùng nguyên liệu, các vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn đặc biệt là trong các chuỗi liên kết sản xuất.

Đồng thời, các lớp tập huấn về sử dụng phân bón, sử dụng phân bón tiết kiệm, cân đối và hiệu quả theo nguyên tắc “5 đúng” sẽ được đẩy mạnh. Những hình thức tập huấn được xây dựng, phát triển dựa trên kết quả của mô hình thực tế để tuyên truyền cho người dân.

Bộ cũng giao trách nhiệm cho Cục Bảo vệ thực vật hỗ trợ và tạo điều kiện các cơ sở mới thành lập, cơ sở mở rộng quy mô, nâng công suất sản xuất phân bón hữu cơ, các cơ sở sản xuất phân bón vô cơ chuyển đổi một phần sang sản xuất phân bón hữu cơ, đặc biệt là các cơ sở áp dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại, công suất lớn. Xem xét nghiên cứu, đề xuất, đặt hàng các hoạt động nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sản xuất phân bón thân thiện môi trường, sử dụng nguyên liệu sẵn có từ phụ phẩm nông nghiệp, phụ phẩm hữu cơ trong công nghiệp chế biến và rác thải sinh hoạt.

Thanh Bảo