Kinh tế xanh

Thừa Thiên Huế thực hiện xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững năm 2023

Thứ sáu, 3/2/2023 | 14:15 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.

Theo kế hoạch, năm 2023 tỉnh Thừa Thiên Huế bố trí khoảng hơn 3.662 tỷ đồng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được bố trí khoảng 3.044 tỷ đồng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững khoảng hơn 340 tỷ đồng và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi hơn 277 tỷ đồng.

Kế hoạch nêu rõ, đến cuối năm 2023, huyện Phong Điền có trách nhiệm hoàn thành hồ sơ trình Trung ương thẩm định đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Huế hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đối với cấp xã, phải đạt thêm ít nhất 6 xã ở tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu… Những xã còn lại được tập trung rà soát đánh giá theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, phấn đấu số tiêu chí đạt chuẩn bình quân tăng 0,3 tiêu chí/xã/năm và nâng chất lượng tiêu chí theo lịch trình kế hoạch đã đề ra. Trong đó, ưu tiên tập trung thực hiện các tiêu chí về thu nhập, tỷ lệ hộ nghèo, môi trường, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh.

Thừa Thiên Huế triển khai xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững năm 2023

Đối với các thôn bản, phải có ít nhất 9 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản nông thôn mới kiểu mẫu; có ít nhất 40% số thôn, bản vùng đặc biệt khó khăn ở huyện A Lưới, Nam Đông, Phú Lộc và thị xã Hương Trà đạt chuẩn nông thôn mới...

Tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 toàn tỉnh giảm còn 1 - 1,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 3% trở lên, tỷ lệ hộ nghèo tại các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao trên 25% giảm từ 5% trở lên. Về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỉnh triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, dột nát; nâng cao chất lượng nhà ở dân cư. Nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn. Nâng cao chất lượng đời sống văn hóa của người dân nông thôn; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống theo hướng bền vững gắn với phát triển kinh tế du lịch nông thôn. Nâng cao chất lượng môi trường; xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn; giữ gìn và khôi phục hình ảnh, cảnh quan truyền thống của nông thôn Thừa Thiên Huế.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên Huế đặt mục tiêu tỷ lệ hộ dân ở tỉnh được sử dụng nước sạch năm 2023 đạt 98%, khu vực nông thôn đạt 95%. Tỉnh cũng sẽ triển khai 6 chương trình theo chỉ đạo của Trung ương gồm: Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); Chương trình phát triển du lịch nông thôn; Chương trình chuyển đổi số, hướng tới nông thôn mới thông minh; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn; Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới và Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí an ninh, trật tự trong xây dựng nông thôn mới.

Mộc Trà