Thực hiện Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí

Thứ năm, 25/11/2021 | 14:42 GMT+7
Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí xung quanh, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1973/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch quốc gia về quản lý chất lượng môi trường không khí giai đoạn 2021 – 2025. Kế hoạch nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng môi trường không khí thông qua kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, giám sát chất lượng không khí xung quanh, cảnh báo, dự báo chất lượng môi trường không khí và bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Thông qua kế hoạch, Chính phủ cũng đề ra các mục tiêu cụ thể về kiểm soát tốt hơn các nguồn khí thải, liên quan đến nhiều nguồn phát thải từ các hoạt động dân sinh, xây dựng, nông nghiệp, công nghiệp. Qua đó nêu rõ một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện.

Quản lý chất lượng môi trường không khí từ kiểm soát các nguồn khí thải

Theo kế hoạch, các nhiệm vụ và giải pháp sẽ được triển khai để nâng cao quản lý chất lượng môi trường bao gồm: hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý chất lượng môi trường không khí: cần ban hành quy định pháp luật về quản lý chất lượng không khí theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020; xây dựng thực hiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển ngành nghề truyền thống ít gây ô nhiễm không khí tại các làng nghề; chuyển đổi sản xuất đối với làng nghề gây ô nhiễm không khí.

Nhiệm vụ tiếp theo là phòng ngừa, giảm thiểu phát thải khí thải: tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển nhiên liệu sinh học đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ thực hiện đầu tư, đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, thiết bị sản xuất, nâng cao năng lực, trình độ công nghệ quản trị; áp dụng sản xuất sạch hơn; phát triển, ứng dụng các công nghệ xử lý môi trường; lắp đặt, vận hành các hệ thống xử lý khí thải đảm bảo đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường; lắp đặt và vận hành thiết bị quan trắc khí thải tự động, liên tục.

Tổ chức thực hiện lộ trình áp dụng quy chuẩn, tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và đang lưu hành ở Việt Nam; áp dụng các quy chuẩn kỹ thuật môi trường, tiêu chuẩn quốc gia về quản lý chất lượng không khí và khí thải cho các ngành sản xuất và phương tiện giao thông vận tải. Rà soát, đánh giá năng lực sản xuất, xây dựng kế hoạch cung ứng nhiên liệu phù hợp với quy chuẩn khí thải và lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải đối với phương tiện cơ giới tham gia giao thông. Kiểm soát chất lượng nhiên liệu đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

Tổ chức thực hiện chính sách kiểm soát khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ; phát triển các phương tiện giao thông vận tải sử dụng năng lượng, nhiên liệu thân thiện với môi trường; tăng cường kiểm soát ô nhiễm bụi, khí thải trong hoạt động thi công xây dựng. Nghiên cứu, xây dựng, ứng dụng mô hình đánh giá lan truyền ô nhiễm không khí và dự báo chất lượng môi trường không khí.

Ngoài ra, cần hoàn thiện cơ chế tài chính, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực quản lý chất lượng môi trường không khí. Tăng cường hợp tác quốc tế và nghiên cứu khoa học, công nghệ về quản lý chất lượng môi trường không khí. Trong đó khuyến khích đầu tư cho khoa học nhằm đổi mới, ứng dụng công nghệ tiên tiến, nâng cao năng suất và hiệu quả sử dụng nhiên liệu trong các ngành công nghiệp nhằm giảm thiểu phát sinh khí thải; nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ về phòng ngừa, giảm thiểu xử lý, quan trắc khí thải, sử dụng hiệu quả nhiên liệu.

Mặt khác, công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, cũng như tuyên truyền, giáo dục và nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý chất lượng môi trường không khí cũng được yêu cầu tăng cường thực hiện trong thời gian tới.

Linh Giang