Nông nghiệp sạch

Thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ở Bắc Kạn

Thứ năm, 3/3/2022 | 17:58 GMT+7
Ngày 3/3, UBND tỉnh Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) và đề án Mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) năm 2021.

Theo thông tin tại hội nghị, năm 2021, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh Bắc Kạn được thực hiện có hiệu quả, hoàn thành mục tiêu, với thêm 6 xã đạt chuẩn NTM là Yên Thịnh, Phương Viên, Thanh Thịnh, Thượng Giáo, Quân Hà, Cường Lợi.

Đến nay, toàn tỉnh có 20 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, 6 xã đạt 15 - 18 tiêu chí, 58 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 12 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, bình quân cả tỉnh đạt 13 tiêu chí/xã; 2 xã giữ vững chuẩn NTM nâng cao; 29 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM. UBND tỉnh đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị thẩm định, xét công nhận thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2020 trình Văn phòng Điều phối NTM Trung ương.

Trong năm 2022, tỉnh phấn đấu có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM, các xã còn lại hoàn thành thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2021, số tiêu chí bình quân mỗi xã đạt 13,5 tiêu chí; tăng thêm 2 xã NTM nâng cao, các xã còn lại phấn đấu đạt thêm ít nhất 1 tiêu chí so với năm 2021; có thêm 60 thôn NTM. Huyện Bạch Thông phấn đấu đạt thêm 1 tiêu chí huyện NTM; duy trì thành phố Bắc Kạn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tỉnh Bắc Kạn phấn đấu có thêm nhiều thôn, xã đạt chuẩn NTM

Giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh phấn đấu có ít nhất 63% tổng số xã đạt chuẩn NTM, trong đó có 17 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 6 xã NTM kiểu mẫu; bình quân đạt 15 tiêu chí/xã; thu nhập bình quân của người dân nông thôn tăng ít nhất 1,5 lần so với năm 2020; có trên 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn không nằm trong lộ trình phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025 đạt chuẩn NTM…

Đối với Đề án OCOP, toàn tỉnh Bắc Kạn có 73 sản phẩm đủ điều kiện tham gia đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP năm 2021, trong đó có 16 sản phẩm được UBND tỉnh công nhận lại đạt sản phẩm OCOP 3 sao, 39 sản phẩm OCOP 3 sao và 1 sản phẩm OCOP 4 sao mới, 1 sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 5 sao cấp quốc gia.

Năm nay, tỉnh phấn đấu phát triển ít nhất 20 sản phẩm mới; củng cố nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm OCOP đã được công nhận, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; củng cố 10 sản phẩm có truy xuất nguồn gốc quy trình sản xuất; 6 sản phẩm sản xuất theo chuỗi giá trị; 10 sản phẩm nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô sản xuất…

Phát biểu tại hội nghị tổng kết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa đề nghị Văn phòng NTM tham mưu cho Ban Chỉ đạo tỉnh ban hành quy chế quản lý đối với sản phẩm OCOP; phối hợp với huyện Bạch Thông để xây dựng đề án Xây dựng huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh và các địa phương triển khai ngay Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định 386/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt đề án OCOP tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2025 và các kế hoạch thực hiện năm 2022.

Mộc Trà (T/H)