Thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thứ hai, 26/9/2022 | 14:59 GMT+7
Cục Quản lý tài nguyên nước (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã báo cáo tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong quý III/2022 và định hướng kế hoạch trong quý IV/2022.

Theo kế hoạch, Cục Quản lý tài nguyên nước đã thực hiện lồng ghép tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục. Công tác tuyên truyền về cải cách hành chính đã được thực hiện bằng nhiều hình thức như: tổ chức tuyên truyền trong các cuộc họp, hội nghị tập huấn, đưa tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên trang thông tin điện tử Cục với nội dung phong phú.

Trong đó, Cục đã chỉ đạo tăng cường thực hiện công tác cải cách hành chính trong mọi hoạt động, đặc biệt trong hoàn thiện thể chế, việc áp dụng công nghệ thông tin trong xử lý hồ sơ công việc, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; triển khai và tổ chức kiểm tra, đôn đốc kịp thời việc thực hiện các chủ trương, biện pháp về cải cách hành chính nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành, kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan nhà nước của cán bộ, công chức, viên chức về cải cách hành chính trong cơ quan, đơn vị mình quản lý.

Về cải cách thể chế, Cục chỉ đạo triển khai xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ gồm: xây dựng, hoàn thiện hồ sơ dự án tổng kết thi hành Luật tài nguyên nước; xây dựng dự thảo Luật tài nguyên nước (sửa đổi) và tổ chức họp ban soạn thảo, tổ biên tập; tiếp thu, hoàn thiện dự thảo theo ý kiến thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập.

Về cải cách thủ tục hành chính, trong quý III, Cục tiếp tục rà soát, thực hiện các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về tài nguyên nước theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; thực hiện Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 201/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước…

Tiếp tục triển khai Nghị định về thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước; tập trung triển khai, thực hiện việc cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho các tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất.

Triển khai thực hiện quản lý khai thác tài nguyên nước 

Về hiện đại hóa hành chính, Cục tiếp tục chỉ đạo tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo, điều hành, đặc biệt là sử dụng đồng bộ, thường xuyên các hệ thống phần mềm điều hành qua mạng trong tất cả các đơn vị trực thuộc Cục. Triển khai cập nhật thường xuyên và vận hành Hệ thống phần mềm khai thác, sử dụng bộ dữ liệu các loại mô hình trên nền 19 bộ dữ liệu thủy văn và 3 mô hình lưu vực sông. Xây dựng hệ thống theo dõi và quản lý diễn biến nguồn nước mặt, nước dưới đất và hoạt động khai thác, sử dụng nước, xả thải vào nguồn nước phục vụ giám sát việc tuân thủ giấy phép tài nguyên nước và công tác chỉ đạo điều hành; triển khai hệ thống quản lý tình hình vận hành của các hồ chứa trên 11 lưu vực sông theo các Quy trình vận hành liên hồ chứa đã được Thủ tướng phê duyệt để Cục và các đơn vị quản lý vận hành theo dõi, giám sát và báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tăng cường thực hiện công tác quản lý, thẩm định và hậu kiểm hồ sơ đề nghị cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất. Chỉ đạo thường xuyên cập nhật, theo dõi kết quả cấp phép lên hệ thống giám sát tài nguyên nước của Cục. Đẩy mạnh tăng cường hệ thống giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, giám sát việc vận hành của hệ thống liên hồ chứa, vận hành duy trì dòng chảy tối thiểu của các hồ chứa thủy điện... bằng công nghệ tự động, trực tuyến.

Về nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2022, Cục tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính trên các mặt công tác như: chỉ đạo, điều hành; cải cách thể chế; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước; cải cách bộ máy và chế độ công vụ; tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số...

Trong đó, tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Cục trong việc triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác và kế hoạch cải cách hành chính năm 2022 bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu về tiến độ và hiệu quả.

Chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính của Cục; tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng về công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước; nâng cao ý thức kỷ luật, kỷ cương hành chính và trách nhiệm thi hành công vụ của công chức, viên chức và người lao động trong Cục.

Tiếp tục vận hành và duy trì thông suốt hoạt động các đường dây nóng, nhất là đường dây nóng tiếp nhận, giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Phối hợp với Đảng ủy Cục, Công đoàn Bộ và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Cục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành công tác cải cách hành chính của Cục; tiến hành lồng ghép kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cải cách hành chính của Bộ và của Cục, việc thực thi công vụ trong các đơn vị trực thuộc Cục.

Chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2022 của Cục; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong việc thực hiện pháp luật về tài nguyên nước; chuyển hoạt động thanh tra, kiểm tra từ tiền kiểm sang hậu kiểm; tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cộng đồng pháp luật về tài nguyên nước...

Kim Bảo