Tiết kiệm điện năng

Tỉnh Đồng Tháp ban hành kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ năm, 11/5/2023 | 14:19 GMT+7
Mới đây, UBND tỉnh Đồng Tháp đã ban hành văn bản số 162/KD-UBND về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2023.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; đẩy mạnh việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; sử dụng các nguồn năng lượng mới, năng lượng tái tạo nhằm góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Tổng kinh phí thực hiện kế hoạch là gần 1,4 tỷ đồng.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Kế hoạch gồm 7 nội dung cơ bản gồm:

Tăng cường năng lực về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các công trình xây dựng.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động giao thông vận tải.

Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện quy định của pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Cụ thể, rà soát, lập danh sách cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh; thống kê, theo dõi việc thực hiện quy định về định mức tiêu hao năng lượng đối với các cơ sở sản xuất công nghiệp bắt buộc áp dụng.

Sử dụng thiết bị chiếu sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện cho 100% các công trình giao thông có chiếu sáng công cộng đang chuẩn bị đầu tư, cải tạo, nâng cấp.

Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong lĩnh vực giao thông vận tải, thúc đẩy sử dụng các dạng năng lượng thân thiện với môi trường.

Xây dựng các phóng sự, chuyên mục, chuyên trang tuyên truyền về các quy định của pháp luật, các mô hình, giải pháp tiết kiệm điện, an toàn điện trên Đài Phát thanh – Truyền hình Đồng Tháp, báo Đồng Tháp và Đài Phát thanh huyện, thành phố.

Các Sở, ban ngành tỉnh phối hợp với ngành điện tổ chức thực hiện các chương trình: Gia đình tiết kiệm điện, Tiết kiệm điện trong trường học, Tiết kiệm điện trong sản xuất nông nghiệp…

Hải Long