Bất động sản

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Thứ hai, 26/12/2022 | 17:02 GMT+7
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành Nghị quyết số 671/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Theo đó, thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi bắt đầu từ ngày 3/1/2023 và kết thúc vào ngày 15/3/2023. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương; Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội thành viên của Mặt trận, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác; các viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia, nhà khoa học.

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Theo nghị quyết, nội dung lấy ý kiến bao gồm toàn bộ dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Trong đó các nội dung trọng tâm do Chính phủ xác định phù hợp với từng nhóm đối tượng lấy ý kiến. Hình thức lấy ý kiến sẽ trực tiếp bằng văn bản. Ngoài ra sẽ tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, những hình thức phù hợp khác.

Yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ, khoa học, công khai, minh bạch, thực chất, bảo đảm tiến độ, chất lượng và tiết kiệm. Tổ chức lấy ý kiến nhân dân với các hình thức thích hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các tầng lớp nhân dân ở trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia góp ý.

Nghị quyết cũng nêu rõ, ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp, tổng hợp đầy đủ, chính xác, khách quan và được nghiên cứu, tiếp thu, giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi.

Giao Chính phủ xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả lấy ý kiến nhân dân. Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội và trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểu Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Thanh Trúc