Triển khai chiến lược công tác dân tộc trong ngành tài nguyên và môi trường

Thứ bảy, 3/9/2022 | 15:01 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 1842/QĐ-BTNMT về việc lên Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bộ TN&MT; triển khai kịp thời, đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc.

Kế hoạch cũng có mục tiêu xác định những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp chủ yếu, phân công cụ thể các nội dung, kế hoạch của Bộ TN&MT để triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc; tăng cường hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, nhất là người đứng đầu đối với công tác dân tộc.

Quyết định nêu rõ, kế hoạch sẽ là căn cứ để các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ đề ra giải pháp, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ liên quan tới lĩnh vực công tác dân tộc do cơ quan, đơn vị quản lý.

Đảm bảo công tác dân tộc trong ngành tài nguyên và môi trường

Theo kế hoạch, Bộ TN&MT đề ra 4 nhiệm vụ và giải pháo triển khai Chiến lược công tác dân tộc. Bao gồm: tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc, cụ thể là tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị thuộc Bộ TN&MT về công tác dân tộc, nhất là ở những đơn vị, tổ chức có trụ sở hoặc thường xuyên có hoạt động ngoại nghiệp ở miền núi, vùng có đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về công tác dân tộc; đồng thời quán triệt nghiêm túc và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động thuộc Bộ trong thực hiện công tác dân tộc, nhất là những nội dung của Nghị quyết số 10/NQ-CP và kế hoạch này.

Chủ trì, phối hợp thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến trong toàn Đảng, toàn dân hiểu rõ vai trò, vị trí, tiềm năng to lớn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cũng như các chính sách dân tộc nhất quán của Đảng và nhà nước.

Thường xuyên phổ biến, tuyên truyền thông tin về cơ chế, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường xuất bản các bản đồ hành chính bằng tiếng dân tộc thiểu số, các loại sách tuyên truyền, giáo dục đồng bào dân tộc thiểu số trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, sử dụng và khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách về TN&MT nhằm phát triển kinh tế, phát huy tiềm năng, lợi thế, đặc thù của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục rà soát, đánh giá, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách trong quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Quan tâm, thực hiện lồng ghép các chương trình hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo đảm nước sinh hoạt, môi trường sống, giảm thiểu ô nhiễm môi trường… trong các chương trình, đề án, nhiệm vụ do Bộ và các đơn vị thuộc Bộ chủ trì thực hiện.

Nghiên cứu, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là ở khu vực miền núi phía Bắc. Tổ chức thực hiện các hoạt động nhằm nâng cao năng lực, ý thức về bảo vệ môi trường, sinh thái, đa dạng sinh học; năng lực ứng phó/thích ứng với biến đổi khí hậu trong cộng đồng dân tộc thiểu số, hướng tới phát triển bền vững. Tiếp tục nghiên cứu, thực hiện các chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc ở vùng núi cao, vùng khan hiếm nước.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số. Trong đó rà soát, đánh giá thực trạng năng lực quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ đội ngũ công chức, viên chức; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ công chức, viên chức của ngành TN&MT là người dân tộc thiểu số và công chức, viên chức công tác ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đẩy mạnh chính sách, chương trình hỗ trợ cho sinh viên là người dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn; thực hiện các hoạt động hướng nghiệp cho sinh viên là người dân tộc thiểu số để tạo nguồn cán bộ gắn với nhu cầu sử dụng của các địa phương…

Thanh Bảo