Tuyên Quang quy định quản lý chất thải rắn theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường

Thứ sáu, 23/2/2024 | 16:00 GMT+7
UBND tỉnh Tuyên Quang mới đây đã ban hành Quyết định số 02/2024/QĐ-UBND quy định về quản lý chất thải rắn trên địa bàn theo phân cấp của Luật Bảo vệ môi trường và Nghị định số 08/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Theo quyết định, chất thải rắn (CTR) sinh hoạt được quy định sẽ thực hiện phân loại tại nguồn thành 3 nhóm chính: nhóm CTR có khả năng tái sử dụng, tái chế như: giấy, thủy tinh, kim loại…; nhóm chất thải thực phẩm gồm: thức ăn thừa, thực phẩm hỏng hết hạn sử dụng, các loại rau, củ, quả, trái cây và các phần thải bỏ sau khi sơ chế, chế biến món ăn…; nhóm CTR sinh hoạt khác như: chất thải nguy hại, cồng kềnh…

Kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách địa phương theo phân cấp hiện hành hoặc huy động từ các nguồn xã hội hóa, nguồn vốn ODA, các nguồn vốn hợp pháp khác (chương trình, dự án, tài trợ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân...).

Quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Quyết định có hiệu lực sẽ tạo cơ sở pháp lý để cả hệ thống chính trị cùng tham gia và có trách nhiệm quản lý, xử lý CTR sinh hoạt hiệu quả hơn. Vì vậy, UBND tỉnh Tuyên Quang yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện sâu rộng. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/1 của năm tiếp theo (lồng ghép trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường hàng năm) để tổng hợp báo cáo theo quy định.

Ngoài ra, xây dựng cơ sở dữ liệu về quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh, định kỳ hàng năm tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải trên địa bàn tỉnh trước ngày 15/2 của năm tiếp theo.

Quyết định cũng nêu, từ ngày 1/1/2025, cơ sở thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt có quyền từ chối thu gom, vận chuyển CTR sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân không phân loại tại nguồn; không đóng nộp hoặc đóng nộp không đầy đủ giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý CTR sinh hoạt; không sử dụng bao bì đúng quy định. Khi phát hiện hộ gia đình, cá nhân không phân loại hoặc phân loại CTR sinh hoạt không đúng quy định, cơ sở thu gom, vận chuyển có trách nhiệm thông báo kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền để kiểm tra, xử lý theo pháp luật hiện hành.

Ngọc Mai