Sản phẩm, công nghệ

Bà Rịa – Vũng Tàu hướng tới ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công

Thứ sáu, 12/8/2022 | 14:44 GMT+7
UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vừa ban hành Kế hoạch số 138/KH-UBND về việc thực hiện Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Trước mắt, tỉnh sẽ ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến.

Kế hoạch đặt ra mục tiêu nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp và người dân về trí tuệ nhân tạo. Ứng dụng và phát huy những thành tựu trí tuệ nhân tạo mới nhất trong và ngoài nước gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; các hoạt động cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai và ứng phó sự cố, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 

Đồng thời, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong tất cả các lĩnh vực, hoạt động quản lý và sản xuất, kinh doanh; trước mắt ưu tiên đẩy mạnh hoạt động ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong hành chính công, dịch vụ công trực tuyến giúp giảm nhân lực bộ máy và giảm thời gian xử lý công việc, chờ đợi và chi phí của người dân. Đẩy mạnh xã hội sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý hành chính nhà nước trong phân phối, sử dụng nguồn lực xã hội, quản lý xã hội và quản lý đô thị góp phần phát triển kinh tế Bà Rịa - Vũng Tàu tăng trưởng bền vững.

Ảnh minh họa

Trong đó, Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung cơ bản của kế hoạch. Cụ thể là triển khai các văn bản pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới trí tuệ nhân tạo. Tổ chức triển khai cuộc thi sáng tạo robot, tạo ra các robot, giải pháp kỹ thuật, hỗ trợ cộng đồng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Bên cạnh đó, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc xây dựng dữ liệu cộng đồng theo hình thức của đề án Hệ tri thức Việt số hóa; kết nối các cộng đồng trí tuệ nhân tạo, cộng đồng khoa học mở ở Việt Nam.

Sở còn có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ trong việc thúc đẩy sử dụng chung, chia sẻ, mở dữ liệu, công nghệ và ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng đa ngành, liên ngành và xuyên ngành để đẩy nhanh tốc độ hình thành kết quả và nâng cao hiệu quả đầu ra của những hoạt động nghiên cứu phát triển trong các lĩnh vực khác. Tập huấn rộng rãi các nền tảng mở về dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Thúc đẩy các cộng đồng, diễn đàn nguồn mở về trí tuệ nhân tạo. Khuyến khích doanh nghiệp đặt hàng viện nghiên cứu, trường đại học triển khai nghiên cứu, phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo

Thêm vào đó, Sở có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu, triển khai các nhiệm vụ phát triển, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Lồng ghép tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án bảo đảm phù hợp với các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chiến lược; tổng hợp, thống kê, đánh giá việc thực hiện, báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh theo định kỳ và khi có yêu cầu.

Lan Anh