Sản phẩm, công nghệ

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí

Thứ hai, 5/6/2023 | 14:43 GMT+7
Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Quyết định số 951/QĐ-BTTTT ngày 2/6/2023 ban hành Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thảnh chuyển đổi số báo chí.

Theo đó, mục tiêu là ban hành thống nhất Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí làm công cụ, thước đo đánh giá mức độ sẵn sàng, mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí dùng chung trên phạm vi cả nước.

Triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí để đánh giá rộng rãi các cơ quan báo chí trên toàn quốc nhằm giúp từng cơ quan báo chí xác định được mình đang ở giai đoạn nào trong quá trình chuyển đổi số, từ đó có lộ trình, kế hoạch, giải pháp chuyển đổi số phù hợp, giúp cơ quan báo chí phát triển nhanh hơn, mạnh hơn.

Đồng thời làm căn cứ để tạo lập được cơ sở dữ liệu chuyển đổi số báo chí với các thông tin, số liệu xác thực nhằm giúp các cơ quan, đơn vị chức năng quản lý nhà nước về báo chí nhìn thấy bức tranh toàn cảnh; đưa ra các giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy chuyển đổi số báo chí đồng thời có thêm công cụ đánh giá hiệu quả triển khai các chương trình, kế hoạch hỗ trợ chuyển đổi số báo chí trên phạm vi toàn quốc.

Việc ban hành và triển khai áp dụng Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí áp dụng cho tất cả các cơ quan báo chí trên cả nước.

Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thảnh chuyển đổi số báo chí. (Ảnh minh họa)

Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra có 3 nội dung.

Trong đó, nội dung thứ nhất là cấu trúc Bộ chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí. Theo đó, mô hình đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí bao gồm một bảng các chỉ số được nhóm thành 5 trụ cột của chuyển đổi số báo chí: chiến lược; hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin; sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn; độc giả, khán giả, thính giả; mức độ ứng dụng công nghệ số.

Mỗi trụ cột có các chỉ số thành phần, trong mỗi chỉ số thành phần có các tiêu chí (10 chỉ số thành phần và 42 tiêu chí).

Nội dung thứ hai là các mức độ đánh giá sự trưởng thành chuyển đổi số của các cơ quan báo chí. Theo đó, mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí sẽ được xác định căn cứ vào tổng điểm đạt được của 5 trụ cột và được xếp loại như sau: mức 1: dưới 50 điểm - ở mức yếu; mức 2: từ 50 đến dưới 60 điểm - ở mức trung bình; mức 3: từ 60 đến dưới 70 điểm - ở mức khá; mức 4: từ 70 đến 80 điểm - ở mức tốt; mức 5: trên 80 điểm - ở mức xuất sắc.

Nội dung thứ ba là thang điểm và cách đánh giá. Cụ thể, tổng thang điểm đánh giá đạt tối đa của chỉ số đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí là 100 điểm, được chia cho 5 trụ cột.

Trong đó, thang điểm tối đa của các trụ cột như sau: chiến lược: 18 điểm; hạ tầng số, nền tảng số và an toàn thông tin: 24 điểm; sự đồng nhất về tổ chức và chuyên môn: 20 điểm; độc giả, khán giả, thính giả: 23 điểm; mức độ ứng dụng công nghệ số: 15 điểm.

Việc đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của các cơ quan báo chí trước hết được thực hiện theo từng tiêu chí, sau đó tính theo từng chỉ số thành phần/trụ cột. Mỗi trụ cột/chỉ số thành phần sẽ có các tiêu chí và điểm tối đa tương ứng của tiêu chí.

Quyết định nêu, việc đánh giá, xác định và công nhận mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí gồm các bước: tự đánh giá của cơ quan báo chí; đánh giá của Bộ Thông tin và Truyền thông; công bố xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí.

Cơ quan báo chí sau khi đã được thẩm định, đánh giá sẽ được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Chứng nhận mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí và được sử dụng Chứng nhận này để quảng cáo thương hiệu cũng như đăng ký tham gia các chương trình chuyển đổi số báo chí và các đề án chuyển đổi số của cơ quan nhà nước. Việc công bố xếp hạng mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông thực hiện và công bố hàng năm.

Kết quả đánh giá, xếp hạng được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Bộ Thông tin và Truyền thông tại địa chỉ https://mic.gov.vn/ và cổng thông tin Trung tâm Hỗ trợ chuyển đổi số báo chí tại địa chỉ https://pdt.gov.vn/.

Quyết định đề ra những nhiệm vụ, giải pháp triển khai cụ thể về: truyền thông, tuyên truyền; tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số đánh giá, đo lường mức độ trưởng thành chuyển đổi số báo chí của cơ quan báo chí; triển khai các khóa đào tạo, tập huấn; tổ chức hội thảo, hội nghị, phối hợp các Bộ, ngành, địa phương và các hiệp hội, các bên có liên quan để triển khai thực hiện quyết định này.

An Vinh