Bổ sung loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm cần bảo vệ

Thứ sáu, 26/7/2019 | 09:00 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 64/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 7 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 5/9/2019.

Trĩ sao được đưa vào danh mục động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ

Theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP về loài thực vật nguy cấp, quý, hiếm, được ưu tiên bảo vệ được nâng lên từ 17 lên 28 loài (tăng thêm 11 loài so với trước đây), trong đó bổ sung một số loài như: Thông đỏ nam (Thông đỏ lá dài, Thanh tùng), Hoàng liên gai lá dài, Hoàng liên gai lá mốc, Lan hài chai (Lan vân hài), Lan hài xanh, Lan hài chân tím, Lan hài trân châu...

Về loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, Nghị định cũng bổ sung thêm một số loài như: Voọc bạc trường sơn, Vượn má vàng trung bộ, Vượn siki, Công, Trĩ sao, Rẽ mỏ thìa, Choắt mỏ vàng, Tắc kè đuôi vàng, Thằn lằn cá sấu... đưa tổng số loài động vật nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ từ 83 loài lên 99 loài.

Định kỳ 3 năm một lần hoặc khi cần thiết, Chính phủ quyết định điều chỉnh, bổ sung Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ trên cơ sở đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Huyền Châu