Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của PV GAS

Thứ hai, 30/5/2022 | 10:36 GMT+7
Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) vừa ban hành Chương trình hành động nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022.

Ngày 10/5/2022, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước 2022 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia 2022. Triển khai thực hiện quyết định của Tập đoàn, PV GAS vừa ban hành Chương trình hành động, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 được Petrovietnam chấp thuận cho PV GAS. 

Theo đó, PV GAS tiếp tục thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trong toàn tổng công ty; kiên định thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức khỏe cho cán bộ công nhân viên. Chủ động nâng cao công tác quản trị biến động, phân tích, dự báo, đón đầu, tận dụng xu hướng/cơ hội để xây dựng và thực thi các giải pháp ứng phó phù hợp từ Công ty mẹ - PV GAS đến từng đơn vị thành viên. Công ty mẹ sẽ luôn là hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt/hỗ trợ hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư, thường xuyên kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị.

PV GAS ban hành Chương trình hành động, nhằm hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2022

PV GAS tiếp tục rà soát, cập nhật/bổ sung/tích hợp/bãi bỏ các văn bản quy phạm quản lý nội bộ để phù hợp các quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn và hiệu quả trong công tác tra cứu, sử dụng. Tích cực làm việc với cơ quan có thẩm quyền để ban hành/sửa đổi các cơ chế chính sách/cước phí/giá khí liên quan đến lĩnh vực hoạt động, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh sản phẩm mới LNG.

PV GAS cũng đẩy mạnh tìm kiếm cơ hội, xây dựng và triển khai chuỗi liên kết giá trị, liên kết các nguồn lực trong toàn Petrovietnam/PV GAS để tăng khả năng ứng phó với tác động tiêu cực từ bên ngoài, biến thách thức thành cơ hội, nâng cao năng lực cạnh tranh của toàn hệ thống, của từng đơn vị, của từng sản phẩm sản xuất, kinh doanh. Chủ động và tích cực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, vận hành liên tục các hệ thống đường ống/công trình/nhà máy của PV GAS, cùng Petrovietnam góp phần tăng cường sự hiện diện, khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên thực tế, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển Đông. 

Với mục tiêu, quan điểm nêu trên, PV GAS đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, yêu cầu các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội trong toàn PV GAS tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp trên tất cả các lĩnh vực, trong đó, tập trung chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện có hiệu quả, nhằm đạt được thành công cho chương trình hành động.

Cụ thể, nhóm giải pháp về quản trị tiếp tục giữ vai trò là hạt nhân, định hướng, cầu nối liên kết, dẫn dắt, hỗ trợ của PV GAS đối với các đơn vị thành viên; tiếp tục cải thiện, đổi mới công tác quản trị bên trong và bên ngoài PV GAS. Đẩy mạnh thực hiện phương án tái cấu trúc/tái cơ cấu PV GAS giai đoạn 2021 - 2025 theo kế hoạch được duyệt trên nguyên tắc tinh gọn, khoa học, hiện đại, hoạt động hiệu quả theo cơ chế thị trường, phù hợp với từng giai đoạn phát triển và hội nhập. Thực hiện các thủ tục và thành lập văn phòng đại diện/chi nhánh/công ty con tại nước ngoài.

PV GAS kiên quyết chấn chỉnh, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân; phân cấp, phân quyền rõ ràng đi đôi với chế tài xử lý trách nhiệm giữa PV GAS và người đại diện/người đại diện phần vốn của PV GAS tại đơn vị; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy điều hành. Triển khai ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong mọi hoạt động; xây dựng phương án số hóa toàn diện cơ sở dữ liệu để ứng dụng quản trị trên nền tảng số; tăng cường công tác quản trị rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Tích cực tìm kiếm cơ hội, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chuỗi liên kết giá trị, đặc biệt là liên kết giữa các đơn vị trong PV GAS và giữa PV GAS với các đơn vị trong Petrovietnam để huy động và tận dụng hiệu quả nguồn lực sẵn có trong PV GAS và Petrovietnam. 

PV GAS tích cực tìm kiếm cơ hội, xây dựng và triển khai thực hiện mô hình chuỗi liên kết giá trị

Với nhóm giải pháp về sản xuất - thị trường - kinh doanh, PV GAS nhấn mạnh xây dựng kế hoạch/phương án và tổ chức thực hiện chế độ vận hành tối ưu. Kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh, đảm bảo hệ thống thiết bị luôn sẵn sàng cung cấp khí, sản phẩm khí tối đa cho các khách hàng khi có nhu cầu. 

PV GAS tiếp tục đẩy mạnh phát triển thị trường theo hướng đa dạng hóa sản phẩm, hộ tiêu thụ. Không ngừng đẩy mạnh phát triển thị trường tiêu thụ LNG, LPG, khí thấp áp, CNG... cho các hộ tiêu thụ ngoài điện, đạm; giữ vững thị trường hiện hữu song song phát triển thị trường mới, trên nguyên tắc giữ được khách hàng cũ và thu hút, mở rộng được khách hàng mới và có hiệu quả.

3 định hướng chiến lược thuộc nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nhóm giải pháp về đầu tư, nhóm giải pháp về tài chính cũng đều nhằm chủ động nghiên cứu các quy chế, quy định, quy chuẩn, định mức của ngành công nghiệp khí để kiến nghị các cấp có thẩm quyền đưa thành tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia...

Đặc biệt, PV GAS thực hiện quản lý, kiểm soát chặt chẽ giá thành, giá vốn các sản phẩm hàng hóa và dịch vụ kết hợp với đổi mới quản trị doanh nghiệp, bảo đảm chất lượng và giá sản phẩm hàng hóa, dịch vụ ở mức cạnh tranh hợp lý. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.

Hải Long