Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước

Thứ tư, 19/5/2021 | 17:39 GMT+7
Theo Cục Quản lý tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các nội dung nghiên cứu khoa học công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước là cơ sở khoa học để đề xuất quy định về xây dựng các thông tư về kỹ thuật, cơ chế tài chính, quy hoạch, điều tra, đánh giá nguồn nước, quản lý khai thác sử dụng nước, bảo vệ nguồn nước, quan trắc giám sát, xây dựng cơ sở dữ liệu, nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ, ứng dụng công nghệ…

Kết quả sau khi thực hiện các đề tài nghiên cứu tài nguyên nước có áp dụng khoa học công nghệ đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu về tài nguyên nước, hình thành hệ thống lý luận khoa học phục vụ việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, xây dựng các cơ chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước.

Lĩnh vực khoa học và công nghệ tài nguyên nước có vị trí quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững đất nước và bảo đảm an ninh nguồn nước quốc gia. Vì vậy, lĩnh vực khoa học và công nghệ tài nguyên nước cần được ưu tiên đầu tư, phát triển trước một bước để làm cơ sở hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Nghiên cứu khoa học công nghệ để quản lý, khai thác tài nguyên nước hiệu quả hơn

Theo đó, trong giai đoạn 5 năm 2021 – 2025, các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tài nguyên nước cần có những chuyển biến mạnh mẽ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước ở Trung ương và địa phương, khắc phục các tồn tại, yếu kém và giải quyết vấn đề cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội lâu dài, bền vững của đất nước. 

Theo báo cáo của Cục Quản lý tài nguyên nước, Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 của lĩnh vực khoa học và công nghệ tài nguyên nước gồm 5 mục tiêu chính. Bao gồm: nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn phục vụ xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước; nghiên cứu xây dựng hoặc ứng dụng các công cụ, phương pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại thích hợp với điều kiện Việt Nam phục vụ công tác quản lý, điều tra, quy hoạch, giám sát tài nguyên nước; nghiên cứu tiếp thu, ứng dụng công nghệ mới, hiện đại trong việc xác định các yếu tố ảnh hưởng và những tác động, biến đổi đối với tài nguyên nước phục vụ đề xuất các biện pháp ứng phó, thích nghi; nghiên cứu xây dựng các quy trình tính toán, đánh giá tài nguyên nước mặt, nước dưới đất; quy trình thu nhận, xử lý số liệu, tính toán và cảnh báo tài nguyên nước; nâng cao ứng dụng công nghệ đánh giá tài nguyên nước cho địa phương; rà soát, nghiên cứu xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực tài nguyên nước…

Để thực hiện các mục tiêu đó, giải pháp phát triển khoa học và công nghệ tài nguyên nước giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, thu nhận, xử lý và cung cấp thông tin dữ liệu tài nguyên nước phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng.

Cụ thể, tập trung thực hiện các đề tài nghiên cứu phục vụ cho việc xây dựng và hoàn thiện các cơ chế, chính sách quản lý, khai thác, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên nước; các đề tài nghiên cứu ứng dụng các công cụ, phương pháp, thiết bị, công nghệ mới, hiện đại (GIS, mô hình toán...), nghiên cứu ứng dụng tập trung vào nâng cao công nghệ dự báo tài nguyên nước, ứng dụng công nghệ mới trong đo đạc, tính toán; nghiên cứu xây dựng các quy trình quy phạm tính toán, chỉ tiêu tài nguyên nước phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các ngành khác; nghiên cứu chuyển đổi số các thông tin tài nguyên nước phù hợp với thời kỳ công nghệ 4.0; nghiên cứu các giải pháp đảm bảo đảm an ninh nguồn nước; nghiên cứu các quy định xã hội hóa các hoạt động điều tra cơ bản tài nguyên nước; nghiên cứu ứng dụng và triển khai các mô hình bảo vệ, phát triển nguồn nước gắn với sinh kế đối với các vùng khan hiếm nước. Đồng thời, tăng cường hợp tác quốc tế để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và tận dụng cơ hội hợp tác và hỗ trợ chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Thanh Bảo