Văn hóa, du lịch

Hàn Quốc hỗ trợ Đắk Lắk bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Thứ năm, 23/3/2023 | 14:04 GMT+7
Mới đây, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk đã ký biên bản ghi nhớ với Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk (Hàn Quốc) về việc thực hiện dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk".

Theo biên bản ghi nhớ, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk cam kết cung cấp 55.000 USD cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk để thực hiện các hoạt động của dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk"; chịu trách nhiệm giám sát tất cả các hoạt động, chỉ tiêu và tiến độ nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra của dự án.

Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ xây dựng kế hoạch giám sát và quản lý kết quả dự án dựa trên các tiêu chí dành cho từng hoạt động và các báo cáo kiểm tra do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cung cấp…

Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk thực hiện bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá, lựa chọn các địa phương trên địa bàn tỉnh liên quan vấn đề dự án và xây dựng kế hoạch triển khai dự án hiệu quả để đạt được các kết quả tối ưu nhất; tổ chức ký hợp đồng với các đơn vị có đủ trình độ và mua sắm các nguồn lực và nguyên vật liệu cần thiết để tiến hành các hoạt động của dự án…

Trước đó, năm 2022, Trung tâm Hợp tác quốc tế tỉnh Jeollabuk tài trợ thực hiện dự án "Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk". Dự án không chỉ góp phần bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa cồng chiêng theo cam kết trong hồ sơ đăng ký với UNESCO mà còn góp phần tăng cường sự hiểu biết về văn hóa, truyền thống giữa nhân dân tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Jeollabuk; làm sâu sắc hơn quan hệ tốt đẹp giữa hai tỉnh.

Phương An