Tiết kiệm điện năng

Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thứ tư, 15/9/2021 | 17:11 GMT+7
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1532/QĐ-TTg ngày 15/9/2021 về kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030.

Theo đó, Ban chỉ đạo Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo) gồm 16 thành viên. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban chỉ đạo.

Ban chỉ đạo thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo và phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành trong thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Ban chỉ đạo sẽ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình: thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng trong quá trình tổ chức, giám sát, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình. Đề xuất điều chỉnh chính sách và áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo đảm triển khai có hiệu quả Chương trình; chỉ đạo các cơ quan chức năng đôn đốc kiểm tra việc triển khai thực hiện các đề án, dự án đã được phê duyệt. Ban chỉ đạo được huy động các chuyên gia trong và ngoài nước trong một thời gian nhất định để nghiên cứu, biên tập các đề án, dự án, dự thảo văn bản pháp luật và thực hiện các nhiệm vụ khác được giao.

Ảnh minh họa

Ban chỉ đạo còn có nhiệm vụ giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hòa, phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình: định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả triển khai, thực hiện Chương trình; thông qua khung kế hoạch tổng thể 5 năm và hàng năm thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình; thông qua và thực hiện kế hoạch công tác năm của Ban chỉ đạo và phân công thực hiện nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo để thực hiện Chương trình; thông qua và ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo. Thông qua và ban hành quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình sử dụng kinh phí thuộc ngân sách từ trung ương.

Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo giúp Thủ tướng đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề thuộc Chương trình: chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức, đơn vị liên quan triển khai những nhiệm vụ thuộc Chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019.

Bộ Công Thương là cơ quan thường trực giúp việc Ban chỉ đạo trong việc tổ chức, triển khai các hoạt động thuộc Chương trình chịu trách nhiệm: xây dựng kế hoạch công tác năm của Ban chỉ đạo, chuẩn bị các cuộc họp cùa Ban chỉ đạo; xây dựng khung kế hoạch 5 năm và hàng năm thực hiện chương trình, trình Ban chỉ đạo thông qua. Tổ chức tuyển chọn, tổ chức quản lý và thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình theo quy chế được Ban chỉ đạo ban hành. Hướng dẫn, điều phối các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức, cá nhân xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động thuộc Chương trình.

Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình theo yêu cầu của Ban chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các nhiệm vụ khác do Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban chỉ đạo giao về các hoạt động liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Đức Dũng