Long An ban hành kế hoạch tuyên truyền về bảo vệ môi trường năm 2022

Thứ ba, 17/5/2022 | 15:22 GMT+7
Mới đây, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Long An đã ban hành Kế hoạch về tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường (BVMT), tài nguyên nước (TNN), khoáng sản và biến đổi khí hậu (BĐKH) năm 2022.

Kế hoạch nhằm góp phần nâng cao nhận thức, hành vi của cộng đồng dân cư và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An trong công tác BVMT. Thông qua kế hoạch, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể nắm biết thông tin, hiểu các quy định mới ban hành về tài nguyên và môi trường, có nhận thức BVMT là vấn đề sống còn của xã hội, hiểu rõ hậu quả của BĐKH và nước biển dâng; nắm được kế hoạch hành động của chính quyền địa phương; tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ về môi trường đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Tân Thuấn, Phó Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết, năm 2022, Sở TN&MT Long An tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và một số nghị định, chỉ thị, kế hoạch hành động. Bên cạnh đó, Sở tiếp tục tổ chức triển khai các lớp hội thảo tập huấn, phổ biến các quy định, chính sách của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản chi tiết thi hành và công tác BVMT cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An.

Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật về BVMT, TNN, khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An

Ngoài ra, Sở TN&MT Long An sẽ tổ chức lớp tập huấn công tác bảo vệ TNN, khoáng sản và BĐKH cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các doanh nghiệp; tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày kỷ niệm, phong trào, chiến dịch hành động vì môi trường; tổ chức Tháng hành động vì môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2022, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Tuần lễ Nước thế giới và Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn 2022.

Mặt khác, Sở TN&MT Long An tiếp tục phối hợp liên tịch triển khai thực hiện công tác truyền thông về môi trường trên địa bàn tỉnh Long An năm 2022. Cụ thể, Sở sẽ tăng cường công tác phối hợp hành động BVMT với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Long An, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Long An và một số cơ quan liên quan.

Kế hoạch nêu rõ, Phòng Quản lý môi trường có trách nhiệm phối hợp với Văn phòng Sở TN&MT, Phòng Khoáng sản, TNN và Khí tượng thủy văn, Thanh tra Sở TN&MT chủ động triển khai công tác truyền thông về BVMT năm 2022; đồng thời, hướng dẫn các huyện thực hiện hưởng ứng các ngày lễ về môi trường; phối hợp với các huyện tổ chức các lớp tập huấn về BVMT năm 2022.

Phó Giám đốc Sở TN&MT Long An cho biết thêm, năm 2022, để sớm đưa Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 đi vào thực tiễn cuộc sống tại địa phương, Sở TN&MT Long An tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến những điểm mới của Luật Bảo vệ Môi trường như: đánh giá tác động môi trường sơ bộ; cấp phép môi trường; phân cấp quản lý môi trường cho địa phương; quản lý chất thải và phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn; tăng cường công khai thông tin, tham vấn và phát huy vai trò giám sát, phản biện của cộng đồng dân cư trong công tác BVMT trên địa bàn tỉnh.

Bảo An (T/H)