Phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn tỉnh Sơn La

Thứ tư, 15/6/2022 | 15:00 GMT+7
Nhằm nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh Sơn La xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn (KTTV).

Việc triển khai kế hoạch nhằm tạo chuyển biến, thống nhất về nhận thức, hành động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố, cơ quan, đơn vị có liên quan với công tác KTTV, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế, chính sách và bố trí nguồn lực đầu tư cho công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Sơn La, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nâng cao chất lượng dự báo thiên tai, phát triển kinh tế - xã hội từ việc đầu tư cho công tác KTTV

Trong đó, hiện đại hóa hệ thống quan trắc, thông tin, dữ liệu KTTV chuyên dùng nhằm nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo KTTV trên địa bàn. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu KTTV sẽ liên thông với cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường, cơ sở dữ liệu về phòng chống thiên tai của tỉnh và đồng bộ với cơ sở dữ liệu KTTV quốc gia; chia sẻ thông tin, dữ liệu KTTV với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và Đài KTTV Tây Bắc để quản lý các hoạt động liên quan tới công tác KTTV và nâng cao năng lực, chất lượng công tác dự báo, cảnh báo KTTV.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước với lĩnh vực KTTV. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác KTTV, hướng tới phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống thiên tai trên toàn tỉnh…

Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực dành cho công tác KTTV. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Sơn La tham gia phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ, công nghiệp KTTV; đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ KTTV theo hướng thiết thực, đáp ứng nhu cầu của các cấp, các ngành, lĩnh vực; triển khai một số dịch vụ KTTV theo phương thức đối tác công - tư khi có yêu cầu.

Xây dựng chính sách hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ khí tượng thủy văn là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm do tỉnh Sơn La đề ra, nhằm triển khai Quyết định số 497/QĐ-TTg ngày 21/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác KTTV, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các nhiệm vụ cụ thể gồm: đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, phổ biến, nâng cao nhận thức và hiệu quả khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu KTTV, trong đó lưu ý đổi mới phương pháp, hình thức, chú trọng tuyên truyền các hoạt động liên quan tới công tác KTTV.

Khả Như