Văn hóa, du lịch

Vĩnh Long thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa

Thứ tư, 6/7/2022 | 14:50 GMT+7
UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm phát triển sự nghiệp văn hóa đáp ứng yêu cầu xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa, đề cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc phát triển sự nghiệp văn hóa.

Đồng thời, quan tâm quy hoạch đào tạo nguồn nhân lực đồng bộ, chất lượng, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp văn hóa. Ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, hoàn thiện các thiết chế văn hóa từ tỉnh đến cơ sở hoạt động có hiệu quả. Chủ động và tích cực trong hoạt động ngoại giao văn hóa nhằm quảng bá hình ảnh, văn hóa, con người Vĩnh Long.

Xây dựng môi trường văn hóa, phát triển sự nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Theo Kế hoạch, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu cụ thể là đến năm 2030, tỉnh tập trung đầu tư các thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở. Phấn đấu 70% di tích quốc gia được tu bổ, tôn tạo; 100% số di sản của tỉnh trong Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được xây dựng đề án, chương trình bảo vệ và phát huy giá trị.

Bảo đảm ít nhất 90% người dân ở vùng sâu, vùng xa, 90% các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa. Bảo đảm 90% các địa phương, cơ quan, đơn vị đạt các danh hiệu văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và các phong trào thi đua, cuộc vận động về xây dựng đời sống văn hóa cơ sở.

Duy trì giải thưởng văn học nghệ thuật Văn Xương Các, đến năm 2030 có từ 3 đến 5 công trình văn hóa, nghệ thuật chất lượng. Phấn đấu tin học hóa 100% các đơn vị hoạt động văn hóa từ tỉnh đến cơ sở. Phấn đấu tăng mức đầu tư cho văn hóa tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hàng năm của địa phương.

Để thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển văn hóa trên địa bàn, tỉnh Vĩnh Long tập trung thực hiện 11 nhiệm vụ, giải pháp gồm nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền về phát triển văn hóa; rà soát các cơ chế, chính sách, tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung các quy định của pháp luật lĩnh vực văn hóa; xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa dân tộc.

Ưu tiên phát triển một số ngành có tiềm năng, lợi thế tham gia vào thị trường công nghiệp văn hóa; chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu về văn hóa; phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hóa; phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hóa.

Theo đó, UBND tỉnh phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời phân công Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long chủ trì phối hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả; theo dõi, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Khả Như (T/H)