Xây dựng Thông tư quản lý, đóng góp tài chính để tái chế, xử lý chất thải

Thứ hai, 29/5/2023 | 08:45 GMT+7
Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đang xây dựng Thông tư ban hành Quy chế quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải.

Thông tư được xây dựng nhằm quản lý, sử dụng nguồn tài chính đóng góp của nhà sản xuất, nhập khẩu một cách minh bạch, hiệu quả và đúng mục đích. Đây là nguồn tài chính bổ sung quan trọng bên cạnh ngân sách địa phương để góp phần giải quyết vấn đề rác thải sinh hoạt vốn rất bức xúc hiện nay. Nguồn tài chính này không chỉ tạo ra cơ hội, động lực cho các doanh nghiệp tái chế mà còn giúp giải quyết vấn đề thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt, đặc biệt là các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

Theo đó, bên cạnh việc đưa ra các quy định chung về phạm vi, đối tượng áp dụng và nguyên tắc sử dụng tiền, Thông tư còn đưa ra các quy định cụ thể về quản lý và sử dụng tiền đóng góp để hỗ trợ tái chế; quản lý, sử dụng tiền đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải. Cụ thể, Thông tư sẽ quy định rõ về đối tượng, điều kiện được hỗ trợ; phương thức hỗ trợ tái chế; nộp, tiếp nhận đề nghị hỗ trợ tái chế; thẩm định, biểu quyết thông qua đề nghị hỗ trợ tái chế; phê duyệt kết quả thẩm định, các đề nghị hỗ trợ tái chế và công khai danh sách các đề nghị hỗ trợ tái chế; hợp đồng hỗ trợ tái chế; giải ngân hỗ trợ tái chế.

Quản lý, đóng góp tài chính để tái chế, xử lý chất thải

Trong đó, đối tượng được hỗ trợ tái chế là cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trực tiếp tái chế sản phẩm, bao bì quy định tại cột 3 Phụ lục XXII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP. Đối tượng được hỗ trợ tái chế phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện hỗ trợ như: được thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật; có chức năng, năng lực tái chế sản phẩm, bao bì đáp ứng quy cách tái chế bắt buộc quy định tại cột 5 phụ lục XXII kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; đáp ứng, tuân thủ yêu cầu, quy chuẩn, quy định của pháp luật bảo vệ môi trường; hồ sơ đề nghị tái chế đáp ứng các tiêu chí, ưu tiên do Bộ TN&MT công bố....

Việc hỗ trợ tái chế là hình thức hỗ trợ không hoàn lại chi phí tái chế sản phẩm, bao bì cho các cơ sở tái chế đáp ứng quy định. Hỗ trợ tái chế được thực hiện thông qua hợp đồng hỗ trợ tái chế; việc giải ngân số tiền hỗ trợ tái chế được thực hiện theo hợp đồng hỗ trợ tái chế đã ký kết.

Thông tư được xây dựng cũng sẽ nêu rõ về tiền đóng góp tài chính hỗ trợ xử lý chất thải. Cụ thể, sẽ tách biệt giữa tiền hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, bao bì thuốc bảo vệ thực vật và tiền hỗ trợ ứng dụng sáng chế xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Trong đó, đối tượng được hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt/bao bì thuốc bảo vệ thực vật là cơ quan, tổ chức được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền hoặc giao trực tiếp quản lý dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt/bao bì thuốc bảo vệ thực vật gồm: dự án đầu tư xây dựng hệ thống lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt có quy mô từ cấp liên xã trở lên; hệ thống các công trình, thiết bị công cộng phục vụ quản lý chất thải rắn sinh hoạt có quy mô từ cấp liên xã trở lên; dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có quy mô từ cấp liên xã trở lên; dự án đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt có quy mô từ cấp liên xã trở lên.

Bên cạnh đó còn có dự án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từ hộ gia đình, cá nhân có quy mô từ cấp liên xã trở lên; dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các điểm lưu giữ, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tự phát và các khu vực công cộng bị ô nhiễm môi trường có quy mô từ cấp liên xã trở lên (không bao gồm đầu tư, xây dựng công trình, cơ sở xử lý chất thải); dự án thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật có quy mô từ cấp liên xã trở lên (không bao gồm đầu tư, xây dựng công trình, cơ sở xử lý chất thải).

Khánh An (T/H)