Xây dựng các Quy chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực môi trường

Thứ sáu, 23/9/2022 | 16:46 GMT+7
Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân vừa chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ xây dựng các Quy chuẩn Việt Nam (QCVN) lĩnh vực môi trường.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Tổng cục Môi trường cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao, Tổng cục đã xây dựng được 5 dự thảo QCVN về chất lượng môi trường; QCVN về giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa và thiết bị; QCVN về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành.

Trong đó, nhóm QCVN về chất lượng môi trường bao gồm: QCVN về chất lượng nước mặt; QCVN về chất lượng nước dưới đất; QCVN về chất lượng nước biển; QCVN về chất lượng không khí xung quanh; QCVN về giới hạn tối đa cho phép của một số chất ô nhiễm trong đất.

Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân chủ trì cuộc họp báo cáo tiến độ xây dựng các QCVN lĩnh vực môi trường

Quá trình thẩm định 5 dự thảo QCVN về chất lượng môi trường đã được Tổng cục và tổ soạn thảo thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định. Tổng cục Môi trường đã rà soát, hoàn thiện nội dung dự thảo theo các ý kiến góp ý và thực hiện đầy đủ quy trình để thẩm định văn bản. Đến nay, 5 QCVN về chất lượng môi trường đã đủ điều kiện ban hành.

Về QCVN giới hạn các chất ô nhiễm khó phân hủy trong nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, sản phẩm, hàng hóa và thiết bị, Tổng cục Môi trường đã tiến hành nghiên cứu, rà soát các quy định, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và lựa chọn, tham khảo các tài liệu quốc tế liên quan để xây dựng.

Theo dự thảo, có 7 chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) được quy định theo phụ lục XVII, Nghị định 08/2022/NĐ-CP và giới hạn của các chất trong đơn chất, hợp chất sử dụng làm nguyên liệu, vật liệu trong lĩnh vực công nghiệp; hỗn hợp chất, nguyên liệu, bán thành phẩm và các bộ phận/chi tiết có chứa chất POP trong sản phẩm, hàng hóa, thiết bị trong lĩnh vực công nghiệp.

Về quá trình xây dựng QCVN về khí thải phương tiện ô tô đang lưu hành, Tổng cục Môi trường đã phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế việc đo khí thải phương tiện ô tô, nghiên cứu, rà soát kinh nghiệm quốc tế và phối hợp với các chuyên gia xây dựng dự thảo và gửi lấy ý kiến rộng rãi các đơn vị liên quan. Nội dung quy định trong Quy chuẩn đã nêu rõ được phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, quy định kỹ thuật các thông số khí thải và quy định quản lý.

Tại cuộc họp, các chuyên gia đã trao đổi, thảo luận, góp ý về các vấn đề liên quan đến dự thảo QCVN như: một số thông số tham khảo từ phía Hàn Quốc, các thông số tiêu chuẩn về không khí, bụi PM 2.5, đăng ký miễn trừ chất POP. Đa số các ý kiến đều cho rằng, với các thông số đang quy định nghiêm ngặt hơn Hàn Quốc thì cần giữ nguyên nhằm tăng cường quản lý chất lượng môi trường tốt hơn. Còn đối với các thông số Hàn Quốc không quy định, nhưng QCVN hiện hành có quy định thì có thể xem xét, cân nhắc đưa vào nhóm khuyến khích áp dụng.

Tổng kết tại cuộc họp, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: Các Quy chuẩn môi trường của Việt Nam chính là cơ sở để thực thi Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật. Do đó, Tổng cục Môi trường cần học hỏi kinh nghiệm của Hàn Quốc, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, đồng thời xem xét điều chỉnh các thông số trong các Quy chuẩn để phù hợp với thực tiễn của Việt Nam.

Thanh Bảo