Bộ TN&MT đặt mục tiêu cao về cải cách thủ tục hành chính đến năm 2025

Thứ năm, 14/10/2021 | 15:26 GMT+7
Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đã ban hành Quyết định số 1870/QĐ-BTNMT về Kế hoạch về cải cách hành chính của Bộ giai đoạn 2021 – 2025.

Kế hoạch nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về TN&MT đảm bảo đồng bộ, thống nhất, hiện đại, hội nhập, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; tạo bước đột phá trong huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về TN&MT; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh; tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng, đổi mới, sáng tạo, trọng tâm là các lĩnh vực đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cá nhân, tổ chức.

Rút gọn, lồng ghép, thực hiện đồng thời các thủ tục hành chính, khuyến khích đổi mới sáng tạo; cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế độ báo cáo và danh mục hàng hóa kiểm tra chuyên ngành không cần thiết. Cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch; tiếp tục đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Đẩy mạnh chuyển đổi số, vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp.

Cụ thể, Bộ sẽ cắt giảm, đơn giản hóa tối thiểu 20% số quy định, 20% chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31/5/2020 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ; giảm tối đa số lượng văn bản hiện hành có quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ về lĩnh vực TN&MT.

Tối thiểu 80% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được luân chuyển trong nội bộ được thực hiện bằng phương thức điện tử; tối thiểu 80% thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được triển khai thanh toán trực tuyến, trong đó tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 35% trở lên.

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong thủ tục hành chính ngành TN&MT

Hoàn thành số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực, còn giá trị sử dụng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

100% thủ tục hành chính có đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 và ít nhất 80% trong số đó được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%. Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%; 100% thủ tục hành chính nội bộ được công bố, công khai theo quy định và cập nhật kịp thời.

80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Đến năm 2025, Bộ đặt mục tiêu hoàn thành các chỉ tiêu: 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử ngành TN&MT được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc. 100% Cổng Dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ được kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

100% người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến được cấp định danh và xác thực điện tử thông suốt và hợp nhất trên tất cả các hệ thống thông tin của các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương. 80% các hệ thống thông tin của Bộ có liên quan đến người dân, doanh nghiệp đã đưa vào vận hành, khai thác được kết nối, liên thông qua trục liên thông văn bản quốc gia và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, thông tin của người dân, doanh nghiệp đã được số hóa và lưu trữ tại các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, không phải cung cấp lại.

100% hệ thống báo cáo của Bộ được kết nối liên thông, chia sẻ dữ liệu với hệ thống thông tin báo cáo quốc gia; 50% hoạt động kiểm tra của Bộ được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của Bộ.

Để hoàn thành tốt các mục tiêu trên, Bộ TN&MT yêu cầu các cấp, Sở, ngành và cơ quan liên quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ được giao, trong đó lấy xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số là mục tiêu trọng tâm, xuyên suốt.

Ngọc Huyền (T/H)