Văn hóa, du lịch

Đề xuất thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa từ năm 2025

Thứ hai, 3/6/2024 | 15:29 GMT+7
Ngày 3/6, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Văn Hùng đã trình bày tóm tắt về báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết, việc triển khai xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa được căn cứ từ: Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương về phát triển văn hóa; Kết luận số 42-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về kinh tế xã hội năm 2022 - 2023; Kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Nghị quyết số 68/2022/QH15 của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; các Nghị quyết của Chính phủ giao Bộ VHTT&DL nghiên cứu, xây dựng Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng báo cáo đề xuất tại cuộc họp

Để đảm bảo tiến độ của các nội dung công việc ngay sau khi Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa được phê duyệt, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng kính đề nghị Quốc hội cho phép chương trình thực hiện trong thời gian 2025 - 2035. Cụ thể, năm 2025 sẽ tập trung thực hiện các hoạt động xây dựng cơ chế chính sách, hệ thống các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ đã đề ra tại chương trình; hệ thống giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình; bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình, chuẩn bị đầu tư nhiệm vụ và nội dung quản lý khác. Trường hợp Quốc hội thông qua thời gian thực hiện chương trình từ năm 2025, các Bộ, ngành, địa phương mới có căn cứ để xây dựng kế hoạch và dự trù kinh phí để triển khai.

Kỳ trung hạn 2026 - 2030 sẽ tập trung giải quyết các vấn đề hạn chế, thách thức đặt ra trong thời gian qua. Giai đoạn 2031 - 2035 sẽ tiếp tục phát triển văn hóa trở thành sức mạnh nội sinh của nền kinh tế Việt Nam.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, thời gian qua, Bộ VHTT&DL đã chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương liên quan nghiên cứu, xây dựng báo cáo Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Theo đó, chương trình có 7 mục tiêu tổng quát gồm: tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong phát triển văn hóa và xây dựng, hoàn thiện, chuẩn mực đạo đức, bản sắc, bản lĩnh, hệ giá trị con người, gia đình Việt Nam; nâng cao đời sống tinh thần, khả năng tiếp cận, thụ hưởng văn hóa của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; tập trung nguồn lực đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, chất lượng, hiệu quả cho phát triển văn hóa; xây dựng đội ngũ văn nghệ sĩ, chuyên gia đầu ngành, lực lượng người lao động chuyên nghiệp, chất lượng cao; phát huy tính đại chúng, khoa học, dân tộc của văn hóa thông qua đổi mới sáng tạo; nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa Việt Nam, hội nhập quốc tế về văn hóa, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Chương trình gồm 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2030, liên quan mật thiết với 9 nhóm mục tiêu cụ thể đến năm 2035. Cũng như có 10 nội dung thành phần, 153 chỉ tiêu chi tiết, 42 nhiệm vụ cụ thể, 186 hoạt động chi tiết theo đúng nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư tại Hội nghị Văn hóa năm 2021 về 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để phát triển văn hóa trong thời gian tới.

Khả Như (T/H)